FLASH AT UNIVERSITY เปิดบริการในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย หนึ่งในบริการของ  ที่สนับสนุนธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม

จับมือมหาวิทยาลัย 20 แห่ง เปิดศูนย์ฝึกประสบการณ์ () แบบครบวงจร (Flash Express @ University Shop) ช่องทางเพื่อรองรับตลาดแรงงานในอนาคต โดยนักศึกษาที่ได้มาเรียนรู้การทำงานที่ศูนย์ดังกล่าว

เมื่อจบการศึกษาแล้วก็สามารถสมัครเข้าทำงานกับบริษัทได้ทันที สิ่งนี้จะช่วยลดปัญหาการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่ได้เป็นอย่างดี และบริษัทยังมีทุนการศึกษามอบให้แก่นักศึกษาที่มาฝึกงาน (โดยจะมีหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนด) ณ ศูนย์ดังกล่าวอีกด้วย

สำหรับในปี 2562 บริษัทจะเปิดศูนย์ฝึกประสบการณ์ โลจิสติกส์ (Logistics) แบบครบวงจร เพิ่มอีก 140 สถาบัน ทั่วประเทศ (รวมเป็น 160 สถาบัน) เรามุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะ ความรู้ และความสามารถในธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics) เทียบเท่าระดับสากล และเมื่อก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยไปสู่วัยทำงาน ศักยภาพทั้งหมดที่พวกเขามีจะสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ปัจจุบัน แฟลช เป็นผู้ให้บริการธุรกิจสินค้าในไทย ภายใต้นโยบาย “In mind – In ” (คิดถึง ส่งถึง) มีจำนวนพนักงานกว่า 2,000 คน ครอบคลุม 77 จังหวัด ทั่วประเทศ บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการแบบ Door-to-Door คือ การเข้ารับพัสดุฟรีตั้งแต่ชิ้นแรก (ไม่มีขั้นต่ำ) และถึงมือผู้รับทั่วประเทศในวันถัดไป

สำหรับมหาวิทยาลัยที่สนใจโครงการ “ศูนย์ฝึกประสบการณ์ โลจิสติกส์ (Logistics) แบบครบวงจร” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 064 586 6176 หรือทาง Facebook: Flash express at University