#รีวิวมหาลัย คณะโลจิสติกส์และการคมนาคม (พีไอเอ็ม)

ชื่อปริญญาที่ได้รับ

 • (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง)
 • (อักษรย่อ) : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) รูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Work-based Education)  นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน จึงต้องฝึกปฎิบัติงานควบคู่กับการเรียนในทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – 4 คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่งจัดตั้งขานรับการเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและการพัฒนาคน

review logistics and transportation management ltm 11
Work-based Education

ภายใต้รูปแบบประเทศไทย 4.0 จึงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันฯ ผสานกำลังเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมสร้างหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการแห่งอนาคต มุ่งสร้างบัณฑิต “นักบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์” มืออาชีพตัวจริง ที่มีความพร้อมปฏิบัติงานในสายอาชีพดังกล่าวที่มีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำเอาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อทั้งตนเองและสังคม สอดรับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง

review logistics and transportation management ltm 12

คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง (The Faculty of Logistics and Management : LTM) มี 3 วิชาเอก

 • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • การจัดการการคมนาคมขนส่ง
 • การจัดการสถานีและพื้นที่
review logistics and transportation management ltm 5

จุดเด่นของคณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง

 • มีการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนและการปฏิบัติด้วย Case study เพื่อสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาเห็นภาพมากขึ้น
 • มี Case Study จากภายในองค์กร, ภายในประเทศ และอาเซียน เพื่อให้มุมมองที่กว้างแก่นักศึกษา
 • มีอาจารย์ วิทยากร มืออาชีพ สายตรงด้านโลจิสติกส์ชั้นนำเป็นผู้ให้ความรู้นักศึกษา

จุดเด่นของ 3 วิชาเอก

 • วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Focus Supply Chain) เป็นหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติงานจริง เช่น ในคลัง เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจโครงสร้างของโลจิสติกส์ในเชิงลึก พร้อมปฎิบัติงานจริงในองค์กร เมื่อสำเร็จการศึกษา
 • วิชาเอกการจัดการการคมนาคมขนส่ง (Focus Transportation) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความชำนาญการในทุกช่องทางของการขนส่ง เพื่อรองรับยุค4.0
 • วิชาเอกการจัดการสถานีและพื้นที่ (Focus Air/Sea/Land Port) เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร และบริหารพื้นที่ ในแขนงที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
review logistics and transportation management ltm 16

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 • เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในสายการบริหารจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายสนับสนุนสายงานด้านต่างๆ
 • ในบริษัทที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง และสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวในด้านโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง เช่น นักวิเคราะห์/ข้อมูลด้านโลจิสติกส์ งานด้านจัดการคลังสินค้า สายงานภาครัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ เอกชน
review logistics and transportation management ltm 1

พันธมิตรและเครือข่ายสถานประกอบการ

 • Thailand
 • UPS Thailand
 • CP All
 • CPF
 • DKSH Thailand
 • FedEx Thailand
 • Lion Air
 • BJC Logistics
 • BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • IKEA
 • SCG Logistics
 • Makro
 • HomePro
 • PTT Group
 • ห้องปฏิบัติการการจัดการโลจิสติกส์

การเรียนการสอนในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์อาศัยรูปแบบของ Work-based Education เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยมีการเตรียมสร้างพื้นฐานจากการเรียนในสถาบันก่อนการไปฝึกปฏิบัติงาน เครื่องมือสาคัญที่จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์พื้นฐานให้นักศึกษาได้อย่างดีคือห้องปฏิบัติการที่จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบถ้วนสมบูรณ์

review logistics and transportation management ltm 6

คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กำหนดแนวทางหลัก 2 ประการที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถของนักศึกษาให้พร้อมกับการฝึกปฏิบัติตลอดจนการปฏิบัติงานจริงหลังสำเร็จการศึกษา

 • แนวทางที่ 1 คือ การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาที่พัฒนาขึ้นเองจากข้อมูลจริงในสถานประกอบการของไทยหรือเอเซียเป็นหลัก ประสานกับกรณีศึกษาจากตำราต่างประเทศ
 • แนวทางที่ 2 คือ การจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ด้านโลจิสติกส์และสายโซ่อุปทาน ด้านการคมนาคมขนส่ง และด้านการจัดการสถานีและพื้นที่ โดยกำหนดโจทย์ด้วยแบบจำลองและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้องค์ความรู้ภาคทฤษฎี ประสานกับซอฟแวร์ต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีการใช้งานจริงในสถานประกอบการในปัจจุบัน

ห้องปฏิบัติการกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์จะมีรูปแบบเสมือน War Room

ประกอบด้วยจอ VDO Wall ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 10 จอ คอมพิวเตอร์หลักสำหรับผู้สอน และคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาจำนวน 51 เครื่อง สามารถรองรับนักศึกษาครั้งละ 50 คน ในแต่ละช่วงเวลา ผู้สอนสามารถจะดึงภาพจากคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาแต่ละคนแสดงบนจอ สร้างแบบฝึกหัด ทดสอบย่อย หรือให้นักศึกษาฝึกหัดแก้โจทย์รายบุคคลหรือรายกลุ่มได้โดยสะดวก

ห้องปฏิบัติการนี้ติดตั้งระบบซอฟแวร์ Transportation Management System (TMS)

ที่พัฒนาโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ และ Management System () รวมทั้ง Geological Information System (GIS) ที่ใช้ในบริษัทชั้นนาในเมืองไทย โดยใช้งบประมาณลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 8 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังมีแบบจำลองของพาหนะ อุปกรณ์ และระบบการคมนาคมขนส่งต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับสภาพที่เสมือนจริงเพื่อเสริมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล

ข้อมูลค่าเทอมคณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง ตลอดหลักสูตร 263,800 บาท

กองทุนกู้ยืม กรอ.​ , กยศ.

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 85/1 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 855 0000 โทรสาร 02 855 0391

เว็บไซต์คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง : https://ltm.pim.ac.th/