#รีวิวมหาลัย วิทยาลัยและเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นวิทยาลัยแห่งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

[รีวิวมหาลัย] วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้องไปเรียนที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

จุดเด่น : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

 1. หลักสูตร
  • ปริญญาตรี (ภาคปกติ) 7 สาขาวิชา
   • สาขาวิชา
   • สาขาวิชาโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
   • สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
   • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
   • สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ
   • สาขาวิชาการจัดการ
   • สาขาวิชาการจัดการการทางอากาศ
  • ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
   • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษเรียนเสาร์-อาทิตย์)
   • โครงการความร่วมมือ Mini MBA in Management
   • โครงการความร่วมมือกับ TIFFA
  • ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 2. ศูนย์การเรียนรู้ Double A Academy ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ที่ได้ร่วมมือด้านวิชาการ “Double A Logistics Academy” ศูนย์เรียนรู้การการจริงด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบเชื่อมต่อ และห้องปฏิบัติการขาย (POS) เพื่อร่วมกันสร้างผู้ประกอบวิชาชีพคุณภาพยกระดับไทยสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของประชาคมอาเซียน
 3. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
  • ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในกลุ่มสาขาผู้บริการ ด้านโลจิสติกส์ในสาขาอาชีพ รายละเอียดเพิ่มเติม
   • 1. สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1
   • 2. สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1
   • 3. สาขาอาชีพนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1
 4. ความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  • ได้ดำเนินการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการขึ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ
   • สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
   • สมาคมขนส่งตัวแทนสินค้าทางอากาศ
   • สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพลลายเชนแห่งประเทศไทย
   • บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  • เพื่อสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา วิจัย แลกเปลี่ยนนักศึกษา การอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานของนักศึกษาและผู้สนใจทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก ฯลฯ ปัจจุบันและในอนาคต

ค่าเทอม

 • ปริญญาตรี ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
  • ค่าเทอม 15,500 บาท
  • ค่าแรกเข้า 13,250 บาท
 • ปริญญาโท ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 150,000 บาท

อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม โทร 034-964-917

เว็บไซต์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา – https://cls.ssru.ac.th/