บริษัท ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด คว้ารางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด 2018 ซึ่งจัดโดยกระทรวงพลังงาน เพื่อมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการและหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นในการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยเป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งมีโครงการส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 268 โครงการ

เชฟรอนประเทศไทย ได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภท จากความสำเร็จในการบริหารจัดการทางเรือที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ทั้งนี้เชฟรอนประเทศไทยได้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการใช้เรือและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง อาทิ การนำมาใช้เพื่อวางการเดินเรือขนส่งและเรือขนส่งผู้โดยสาร การใช้เทคโนโลยีตรวจวัดความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงตามเวลาจริง (Real Time Fuel Monitoring ) เพื่อเก็บข้อมูลการทำงานของเครื่องยนต์และความสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงมาใช้วิเคราะห์หาโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

ส่งผลให้สามารถลดปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลในปี 2560 ลงได้ถึง 4.6 ล้านลิตร คิดเป็นมูลค่า 96 ล้านบาท พร้อมช่วยอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

#