ประกวดคลิปวีดีโอภายใต้หัวข้อ “ is Everything”

บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษาระดับอุมศึกษา ได้ใช้ความคิดความสามารถสร้างสรรค์เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ “Logistics is Everything” เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและรับรู้ของประชาชนให้เข้าใจว่า Logistics ไม่ใช่เพียงแค่การ หรือการบริหารเพียงเท่านั้น แต่ Logistics นั้นเกิดขึ้นอยู่ทุกวันและอยู่รอบๆตัวเราทุกคน

logistics is everything pr news logistics

รายละเอียดการร่วมประกวด:

 • 1. ผลงานที่เข้าร่วมการประกวด ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “Logistics is Everything” หรือ “โลจิสติกส์…อยู่ใกล้ตัวคุณกว่าที่คิด” ความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ
 • 2. สามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด พร้อมอธิบายแนวคิดในการสร้างคลิปวีดีโอ ว่าเกี่ยวข้องและตอบโจทย์ในหัวข้อ “Logistics is Everything” หรือ “โลจิสติกส์…อยู่ใกล้ตัวคุณกว่าที่คิด” อย่างไร
 • 3. ความยาวของผลงานให้รวม Title intro และ End credit และจะต้องใส่ Logo พนัสแอสเซมบลีย์ (ดาวน์โหลด Logo ได้ที่ http://bit.ly/2MShv1V)
 • 4. ไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ สามารถใช้ได้ทั้ง AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV, หรือ MOV โดยมีขนาดไฟล์ขั้นต่า 1080 x 1920 พิกเซล (Pixel) และสามารถใช้แอพพลิเคชั่น iMovie, Viva Video หรืออื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด:

 • 1. บุคคลทั่วไป หรือ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • 2. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบบุคคลหรือเป็นทีม

กำหนดการประกวด:

 • 1. เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้
 • 2. ปิดรับสมัครและส่งผลงานในวันที่ 17 สิงหาคม 2561
 • 3. ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลในวันที่ 24 สิงหาคม 2561

รายละเอียดการสมัคร:

 • 1. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/KJhrTxHXKNJz4I0K3
 • 2. เมื่อได้รับอีเมลยืนยันจากทางโครงการ ผู้ส่งผลงานต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และผลงานคลิปวีดีโอ ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2561 โดยผู้ส่งผลงานสามารถฝากไฟล์ทั้งหมดโดยใช้เว็บไซต์บริการฝากไฟล์ เช่น Wetransfer, Dropbox, Google Drive หรือ Mediafiles และนำลิงค์ที่เปิด Share Permission เพื่อให้ทางโครงการฯสามารถดาวน์โหลดเอกสารและผลงานคลิปวีดีโอได้
 • 3. รางวัลการประกวด
  • รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท และโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 20,000 บาท และโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาท และโล่รางวัล

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข:

 • 1. บุคคลทั่วไป หรือ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • 2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ดำเนินโครงการสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใด ๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้
 • 3. ผลงานที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดต้องไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวดหรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน
 • 4. ผลงานจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึง ต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น หรือ ถูกเกลียดชัง
 • 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • 6. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบ. คอมพิวเตอร์
 • 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้เป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของบริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด โดยขอสงวนลิขสิทธ์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือลดทอนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีใดๆ ตอบแทนทั้งสิ้น
 • 8. กรณีที่ต้องมีการเลือกใช้เพลงประกอบผลงาน ผู้ส่งผลงานจะต้องขออนุญาตต่อเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
 • 9. ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ตามกติกา เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมโครงการ และผู้เข้ารอบ / ผู้ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัล และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบหรือผู้ได้รับรางวัลได้

#