พลาสติกรองรับ () เป็นอุปกรณ์ขนถ่ายที่สำคัญ ใช้สำหรับรองรับ จัดเก็บ ขนถ่าย และเคลื่อนย้ายสินค้า ปัญหาในปัจจุบันประเทศไทย คือ ผู้ปกระกอบการมักละเลย และไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานของแท่นสินค้า หรือพลาสติกรองรับสินค้า

นอกจากนี้ยังขาดการบริหารจัดการอย่างประสิทธิภาพ ทำให้มีแท่นรองรับสินค้าหลากหลายขนาด จนทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงเทคโนโลยีรองรับอุปกรณ์การใช้ดังกล่าว ส่งผลให้การเคลื่อนย้าย และกระจายสินค้าเกิดความล่าช้า ต้นทุนสูง

การใช้งานแท่นรองรับสินค้าในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  • แบบใช้ครั้งเดียว (Single Used) วัสดุที่นำมาใช้ทำชนิดมมักมีราคาคถูก และเหมาะสมกับงานที่ใช้ เพื่อลดค่าใช้จ่าย และสามารถทำลายทิ้งได้ง่าย เช่น ไม้ กระดาษ และพลาสติกเกรดต่ำ
  • แบบใช้หมุนเวียน (Multiple Used) เป็นการใช้งานเพื่อการขนส่งอยู่ประจำ ส่วนใหญ่เป็นการใช้ภายในองค์กร เช่น ขนถ่ายสินค้าจากไปยังร้านต่าง ๆ และนำกลับมาใช้อีกรอบ

รูปแบบแท่นรองรับสินค้าที่นิยมใช้ทั่วไป แบ่งออกเป็น

  • แบบสองทาง (Two Way) สามารถกำหนดทิศทางการเข้าตักได้ 2 ทาง คือ ด้านหน้าและด้านหลัง
  • แบบสี่ทาง (Four Way) สามารถเข้าตักได้ 4 ทาง คือ ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย และด้านขวา

โดยทั่วไปแท่นรองรับสินค้าถูกผลิตใช้เป็นอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย ขนถ่ายสินค้า ลดความเสียหายของสินค้าจากแรงสั่นสะเทือน และแรงกระแทก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับสินค้าใน

พลาสติกรองรับสินค้าที่นิยมใช้มี 3 ขนาด

  1. ขนาด 80 x 120 x 15 cm เรียกว่า EURO Pallet หรือ E- Pallet เป็นขนาดที่ใช้กันมากที่สุดในทวีปยุโรป และได้รับการรับรองจาก European Pallet Association เกี่ยวกับมาตรฐานโครงสร้างตามมาตรฐาน GMP และ HACCP
  2. ขนาด 110 x 110 x 15 cm เป็นขนาดพลาสติกกรองรับสินค้าที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้กำหนดเป็นประเทศแรก และได้แพร่หลายในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เกาหลี จีน และเวียดนาม
  3. ขนาด 100 x 120 x 15 cm เป็นขนาดมาตรฐานที่นิยมใช้ประเทศไทยและทั่วโลก มีต้นกำเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา

Related Posts