เรียนปริญญาโท สาขา ที่ไหนดี ?

วิทยาลัยโลจิสติกส์และเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • เรียนวันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้น
 • ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 150,000 บาท

*วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • โครงสร้างหลักสูตร
  • แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 36 หน่วยกิต
  • แผน ข จำนวน 36 หน่วยกิต
  • แผน ข (ภาคภาษาอังกฤษ)  จำนวน 36 หน่วยกิต
 • หลักสูตรภาษาไทย (IS) ค่าลงทะเบียน 210,000 บาท (ตลอดหลักสูตร) เรียนเสาร์-อาทิตย์
 • หลักสูตรภาษาไทย (Thesis) ค่าลงทะเบียน 125,000 บาท (ตลอดหลักสูตร) เรียนตามเวลานัดหมาย
 • English Program ค่าลงทะเบียน 375,000 บาท (ตลอดหลักสูตร) เรียนเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์

*จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์ (สหสาขาวิชา)
 • จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
 • โครงสร้างหลักสูตร แผนก ก2 และแผน ข

*สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ( Management)
 • จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรต้องเรียนไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
 • โครงสร้างหลักสูตร แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) และแผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
 • มีทั้งหลักสูตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • ค่าเล่าเรียนประมาณการตลอดหลักสูตร ป.โท การจัดการโลจิสติกส์ นิด้า (ภาคพิเศษ) 238,300 บาท
 • ค่าเล่าเรียนประมาณการตลอดหลักสูตร ป.โท การจัดการโลจิสติกส์ นิด้า (ภาคปกติ) 97,580 บาท

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Master of Business Administration Program in Logistics and
 • แผน ข การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบข้อเขียน และ/หรือ ปากเปล่า
 • ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานแล้ว)
  • ดูงานเกาหลีใต้ 139,000 บาท
  • ดูงานญี่ปุ่น 169,000 บาท
  • ดูงานฝรั่งเศสและสวิซเซอร์แลนด์ 199,000 บาท

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA)
 • จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต
 • โครงสร้างหลักสูตร แผน ก และแผน ข
 • ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 4 เดือน ภาคเสาร์ – อาทิตย์ เวลาเรียนวันเสาร์เต็มวัน และวันอาทิตย์ครึ่งวัน และภาคค่ำ เวลาเรียน 18.00-21.00 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MSc) การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management : LGM)
 • โครงสร้างหลักสูตร ภาคปกติ 45 หน่วยกิต (รับเฉพาะแผน ก 2) และภาคพิเศษ 43 หน่วยกิต
 • ภาคปกติ จ-ศ. เรียนเวลา 9.00 – 16.00 น. (อาจมีเรียนตอนเย็นในบางวิชา) เรียนเสาร์วิชาภาษาอังกฤษ 8.30 -12.30 น. (วันธรรมดาเรียนประมาณ 3-4 วัน/สัปดาห์)
 • ภาคพิเศษ จ-ศ. เรียนเวลา 18.00 – 21.00 น. และเสาร์วิชาภาษาอังกฤษ 8.30 -12.30 น. (วันธรรมดาเรียนประมาณ 3-4 วัน/สัปดาห์)
 • ค่าเล่าเรียนภาคปกติค่าหน่วยกิตละ 1,500 บาท ภาคพิเศษค่าหน่วยกิตละ  3,000 บาท ค่าบํารุงการศึกษา/ภาคการศึกษา 25,000 บาท  และค่าบํารุงพิเศษ/ภาคการศึกษาภาคพิเศษ 3,750 บาท ภาคปกติไม่มี

มหาวิทยาลัยบูรพา

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา M.Sc. (Logistics and Supply Chain Management)
 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หลักสูตร
 • โครงสร้างหลักสูตร แผน ก และแผน ข
 • วัน/เวลาเรียน ภาคปกติ เรียนในเวลาราชการและวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และ ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์
 • ค่าเล่าเรียน แผน ก ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม ตลอดหลักสูตรประมาณ 95,000 บาท แผน ข แบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 195,000 บาท หลักสูตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (กลุ่มวิชาโลจิสติกส์การดูแลสุขภาพ)
  • หลักสูตรจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
  • โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (กลุ่มวิชาโลจิสติกส์อุตสาหกรรมและบริการ)
  • หลักสูตรจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
  • โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 และแผน ข

มหาวิทยาลัยรังสิต

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ M.Sc. (Management of Logistics)
 • หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต
 • ระบบทวิภาค (2 ภาคเรียนต่อปี) การศึกษา แผน ก (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) การศึกษา แผน ข. (ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ)
 • เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 263,000 บาท (4 ภาคการศึกษา และรวมค่ากิจกรรม)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน (หลักสูตรนานาชาติ)
 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี) ระบบทวิภาค
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยต่อภาคการศึกษา 106,250.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยตลอดหลักสูตร 850,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติต่อภาคการศึกษา 125,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติตลอดหลักสูตร 1,000,000.- บาท

*มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • สาขาวิชาการจัดการการโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ)

*มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาและโซ่อุปทาน
 • จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

*มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
 • จำนวนหน่วยกิตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
 • แบบ ก (มีวิทยานิพนธ์) และแผน ข (ไม่มีวิทยานิพนธ์)
 • แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 108,400 บาท และแผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 100,400 บาท

*คำอธิบาย แผน ก (วิทยานิพนธ์) หรือ แผน ข (การค้นคว้าอิสระ ทำ Project และสอบ comprehensive)

หมายเหตุ : กรุณาติดต่อสอบถามกับมหาวิทยาลัยที่การเรียนต่ออีกครั้ง

*ไม่ระบุค่าเทอม และเวลาเรียน