หมายถึง เครื่องมือสำหรับเขียนแผนธุรกิจฉบับย่อและกระชับ คิดค้นโดย Ash Maurya

โดยหัวใจหลักเน้นที่การค้นหาปัญหา (Pain point) ของลูกค้า และความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาพัฒนาและนำไปทดลองตลาดได้อย่างรวดเร็ว เครื่องมือทำได้โดยระดาษ 1 แผ่น ขนาด A4

Canvas จะคล้ายกับการเขียน ต่างกันตรงที่จะให้ความสำคัญกับ “การค้นหาปัญหาหรือความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเป้าหมาย” โดยการทดสอบสมมุติฐานที่เราสร้างขึ้นมำกับกลุ่มคนที่เรียกว่า “ลูกค้าสมมุติ (Persona)”

คำอธิบาย

 • Problem – ปัญหาของผู้บริโภค
 • Customer Segment – กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค (อายุ เพศ พฤติกรรม ความชอบ ความสนใจ)
 • Unique Proposition – ธุรกิจสร้างคุณค่าให้ผู้บริโภค และมีความโดดเด่นอย่างไร
 • Solution – สินค้าจะสามารถแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคได้อย่างไร
 • Channels – การสื่อสารกับผู้บริโภคจะทำผ่านช่องทางใด
 • Revenue Streams – ธุรกิจจะมีรายได้จากทางใดบ้าง ประมาณการรายได้
 • Structureใน
 • Key Metrics – กำหนดการวัดผล เพื่อประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ
 • Unfair Advantage – ข้อได้เปรียบที่ทำให้ธุรกิจโดดเด่น และเหนือกว่าคู่แข่ง

ตาราง Lean Canvas แบ่งเป็น 2 ฝั่ง

ฝั่ง Product (สินค้า)

 • Problem (ปัญหา) ปัญหาในมุมมองลูกค้าอย่างน้อย 3 ข้อ
 • Solution (ทางแก้) วิธีหรือแนวทางในการแก้ปัญหาของลูกค้า
 • Key Metrics (ตัวชี้วัดสำคัญ) ตัวชี้วัดที่บ่งบอกว่ากิจการของเราสำเร็จหรือไม่
 • Cost Structure (โครงสร้างต้นทุน) ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราต้องใช้

ฝั่ง Market (ตลาด)

 • Unfair Advantage (ข้อได้เปรียบ) ข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งเจ้าอื่น
 • Channels (ช่องทางติดต่อลูกค้า) ช่องทางสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์
 • Customer Segments (กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย) ลักษณะลูกค้าเป้าหมาย
 • Revenue Stream (กระแสรายได้) รายได้ต่างๆที่กลุ่มลูกค้าจะยินดีจ่ายให้เรา

ลอง Lean Canvas ผ่านออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ https://canvanizer.com ให้บริการฟรี!