กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดการประกวด “นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย” โดยให้นิสิต/นักศึกษาส่งผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประกวด เพื่อชิงเงินรางวัล โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร รวมถึงเป็นการเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ตลอดจนส่งเสริมให้

วัตถุประสงค์ Logistics Innovation Award 2018

 • เพื่อสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในด้านการคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์และการออกแบบนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงผลงานและความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ตลอดจนเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรม
 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการผลักดันให้มีการนำผลงานที่เป็นประโยชน์จากภาคการศึกษาไปประยุกต์ใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

นิสิต นักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาวิชาหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทของสถาบันการศึกษาในประเทศ
 • ผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดในแต่ละทีม มีสมาชิกได้จำนวน 1 – 3 คน
 • การประกวดผลงานนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ เป็นการประกวดแบบรวม โดยไม่มีการแบ่งประกวดผลงาน
  ระหว่างผู้สมัครในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ลอกเลียนมาจากผลงานอื่นและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
 • หากพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลมีการลอกเลียนมาจากผลงานอื่น จะถือว่าการตัดสินนั้นเป็น
  โมฆะ

การส่งเอกสารรายละเอียดผลงาน

 • กำหนดให้ผู้สมัครส่งรายละเอียดผลงานเพื่อให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณาในรอบคัดเลือก โดย
  เอกสารรายละเอียดผลงาน ควรมีจ านวนไม่เกิน 20 หน้า A4 และมีเนื้อหาประกอบด้วย  
  • ชื่อผลงานนวัตกรรม (ชื่อภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี))
  • แนวคิดและที่มาของผลงาน/หลักการและเหตุผล
  • วัตถุประสงค์
  • หลักการและขั้นตอนในการพัฒนาผลงาน
  • ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • แนวทางการน าไปใช้/ศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
 • ส่งเอกสารรายละเอียดผลงานได้โดยตรงหรือทางไปรษณีย์มาที่ กองโลจิสติกส์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  กระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครวันนี้ถึง 29 มิถุนายน 2561 (16.30 น.)  / ส่งผลงานรอบคัดเลือก 2 – 13 กรกฎาคม 2561 (16.30 น.)

รางวัลสำหรับการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ (จ านวน 1 รางวัล) : เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (จ านวน 1 รางวัล) : เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (จ านวน 1 รางวัล) : เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย (จ านวน 4 รางวัล) : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

สนใจสามารถติดต่อขอใบสมัคร LogisticsInnovationAward2018 ได้ที่ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกองโลจิสติกส์ – https://dol.dip.go.th/th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจุฑารัตน์/ คุณธนพล กองโลจิสติกส์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราขเทวีกรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 3172, 065 219 5868 อีเมล์: logistics@dip.go.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ LogisticsInnovationAward2018 – http://bit.ly/2qY7Yxc