เว็บไซต์บริการธุรกิจภาครัฐครบวงจร หากต้องการในการประกอบธุรกิจ และต้องขอใบอนุญาตออนไลน์

หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ได้แก่ สำนักงานประกันสังคม และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาระบบ Biz Portal ขึ้นเพื่อให้เป็นระบบกลางในการขอเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย

นอกนี้ระบบ Biz Portal ได้รวบรวมข้อมูลพิธีการ-ส่งออกที่จำเป็น สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และข้อมูลจากหน่วยงานรัฐ

biz.govchannel.go .th 7

ไปที่เมนู > หาข้อมูล > เรื่องหัวข้อที่ต้องการ

biz.govchannel.go .th 6

ตัวอย่าง : ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก มีหัวข้อที่น่าสนใจ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ขอใบอนุญาตออนไลน์ และข้อมูลพิธีการนำเข้า-ส่งออก – https://biz.govchannel.go.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-667-6000