เรียนที่ไหนดี! มีที่ไหนบ้าง สำหรับเพื่อน ๆ ที่วางแผนหาเรียนต่อในสาขาโลจิสติกส์ หรือสำหรับผู้สนใจ อยากเรียนต่อ แต่ยังคิดไม่ออกจะไป “เรียนที่ไหนดี เลือกไม่ถูก

ที่นี่ได้รวบรวมข้อมูล รายชื่อมหาวิทยาลัย มีที่ไหนบ้างที่เปิดสอน และอยู่คณะอะไรบ้าง เพราะในปัจจุบันสาขาโลจิสติกส์ ไม่ได้อยู่ใน คณะบริหารธุรกิจเพียงอย่างเดียว 

มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยโลจิสติกส์ที่เปิดสาขาโลจิสติกส์ในประเทศไทย

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 • วิทยาเขตบางเขน
 • วิทยาเขตชลบุรี
 • วิทยาเขตขอนแก่น

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA DPU) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาวิชาการจัดการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (ภาคปกติ)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (วันเสาร์-วันอาทิตย์)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2 ปี (เทียบโอนภาคปกติ)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2 ปี (เทียบโอน วันอาทิตย์)

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

 • หลักสูตรภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ทุกสาย) หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา
 • หลักสูตรเทียบโอน ระดับปริญญาตรี (3 ปี) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
 • หลักสูตรเทียบโอน ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี (3 ปี) ภาค เสาร์-อาทิตย์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือต้องการปริญญาใบที่สอง

คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดสอน 3 วิชาเอก

 • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • การจัดการการคมนาคมขนส่ง
 • การจัดการสถานีและพื้นที่

คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Department of Management)หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
 • สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Department of Air cargo Management)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะบริหารธุรกิจ

 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเกริก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  • หลักสูตร 4 ปี ที่ศูนย์รังสิต บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
  • หลักสูตร 5 ปี ตรี-โท ที่ท่าพระจันทร์  หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบบูรณาการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารโลจิสติกส์และปฏิบัติการ
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน)
 • มหาวิทยาลัยภาคกลาง สาขาการตลาดและโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตสะพานใหม่ , วิทยาเขตรังสิต) สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สาขาการขนส่งระหว่างประเทศ
 • สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • มหาวิทยาลัยธนบุรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

 • มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 • มหาวิทยาลัยปทุมธานี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

คณะสถิติประยุกต์ (GSAS)

 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • มหาวิทยาลัยนครพนม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะวิทยาการจัดการ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

 • มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์บัณฑิต

 • มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คณะนิติศาสตร์  กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์

คณะเทคโนโลยี

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 • สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ
 • สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (5 ปี)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี , วิทยาเขตสระแก้ว)

 • มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-
 • มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สาขาโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ กลุ่มวิชาเฉพาะการจัดการโลจิสติกส์

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดต่อและสอบถามกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันศึกษา ที่ต้องการเรียนต่อโดยตรงอีกครั้ง!

26 Comments

 1. คุณปีโป้คะ…

  ดิชั้นคิดว่า น่าจะทำสีพื้นหลังให้สดใสกว่านี้

  แล้วก็จัดเรียงเนื้อหาให้งามๆ หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ ^^”

  คุณการ์ตูนค่ะ…

  • กราบพระคุณ คุณการ์ตูนมากๆ เลยครับที่เข้าเยี่ยมชม และจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงครั้งไปต่อ ^^

 2. ปฏิพัทธ์ Reply

  ตอนนี้ที่ ม.บูรพา เปลี่ยนเป็น คณะโลจิสติกส์แล้วครับ

 3. มหาวิทยาลัยศิลปากร

  เป็นวิศวกรรมกาารจัดการและโลจิสติกส์ ค่ะ

  ปีนี้มีรุ่น ที่ ๖ แล้ว ค่ะ

  คือถ้าเรียน ก้จะเรียน Management และ ก็ Logistics ด้วย ค่ะ

  แล้วก้เรียนวิชาช่าง เหมือน วิศวกรรมอุตสาหการ
  ด้วย นะคะ

  เรียนเอกนี้ หนักค่ะ หนักมาก

 4. สวัสดีค่ะ คือตอนนี้ติดโลจิสติกส์ที่เกษตรศรีราชาค่ะ
  ดีไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

 5. สวัสดีค่ะ
  ตอนนี้ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ก็เปิด สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์แล้ว นะค่ะ

 6. ขอเพิ่มข้อมูลค่ะว่า
  ที่ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ เปิดโลจิสติกส์เช่นกัน
  อยู่ในคณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมบริหารธุรกิจ สาขา โลจิสติกส์และปฏิบัติการค่ะ
  เปิดในปี 2552 รุ่นที่ 1

 7. ขอเพิ่มเติมหน่อยนะค่ะพอดีอยากแนะนำว่าที่เรียนต่อด้านโลจิสติกส์ที่ต่างจังหวัดก็เปิดสอนแล้วน๊ะ..แต่เป็นระดับ ปวส.เราเรียนจบจากทีนี่มาแล้ว..โดยเป็นหลักสูตรที่เป็นสาขางานการจัดการคลังสินค้าและสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์..ตอนเรียนที่นี่มีการผึกงานที่ดีมาก รับรองได้ว่าไม่มีสถานบันไหนที่ได้ผึกงานแบบนี้ลองดูน๊ะ..ที่วิทยาลัยการจัดการเหล็กและเหล็กกล้า..จ.ประจวบ

 8. ผมได้ วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ อะครับ แต่มันเป็นโครงการพิเศษ ที่มหาลัยศิลปากร ดีป่าว

 9. ศิษย์เก่า Reply

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะอยู่ในคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ค่ะ ^^ อ่อ มีที่วิทยาเขตศรีราชาที่เดียวเท่านั้นนะคะ อาจารย์เป็น ดร. ทั้งหมด จบสาขาlogistics คะ

 10. การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกริก (รามอินทรา)
  กำลังเปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ สนใจ ดูได้ที่http://www.krirk.ac.th
  อาจารย์ผู้สอนจบทางด้านโลจิสติกส์โดยตรงและมีประสบการณ์จริงมาสอน

 11. ขอบคุณ สัมหรับข้อมูล ผมกำลังหาอยู้พอดี ว่า แต่ ทำสี สดๆ หน่อน นะครับ

 12. ทางทีมงานเว็บ logisticafe ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลทุกๆ ที่นะครับ ^^”

 13. เรียนสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ที่มหาวิทยาลัยเกริก นะครับ ติดต่อด่วนโทรเลย 082-3049743

 14. เรียนที่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก ซิครับ
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( ปริญญาตรี )
  การจัดการโลจิสติกส์
  ( LOGISTICS MANAGEMENT )
  มหาวิทยาลัยเกริก
  ( Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management )
  เรียนอะไรบ้าง ในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ที่มหาวิทยาลัยเกริก
  – ศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจพื้นฐาน
  – การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  – พื้นฐานวิศวกรรมการจัดการขนส่งและจราจร วิศวกรรมโลจิสติกส์
  – เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์ ( เช่น ระบบการตรวจสอบติดตามสินค้าผ่านดาวเทียม GPS. GPRS. ,Automated System ในคลังสินค้า , ERP. , RFID-Barcode เป็นต้น )
  – การจัดการคลังสินค้า และการจัดการกระจายสินค้า ( Warehouse & DC. )
  – การพาณิชย์นาวี , การบริหารธุรกิจการบิน และการบินพลเรือน
  – การนำเข้าและส่งออก พิธีการศุลกากร ฯลฯ

  “ บัณฑิตสาขาฯนี้ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบสูง ”
  ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่จบการศึกษา
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกริก ปี 2552
  บัณฑิตได้งานทำตรงกับสายงาน คิดเป็น 97 %
  ( หลังจบการศึกษาไม่เกิน 1 เดือน และครบ 100 % หลังจบการศึกษา 2 เดือน )
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
  โทรศัพท์ 02- 552 3506 ต่อ 225 ( ในเวลาราชการ ) http://www.krirk.ac.th
  จากสิขรินทร์ พรมฤทธิ์ 511-00-6164

 15. ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ เปิดสาขาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรใหม่ ปี 2554 รายละเอียดเข้าไปดูได้ที่ http://www.mgt.psu.ac.th

 16. Logistics and Supply Chain Management คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลับธุรกิจบัณฑิตย์
  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี2554 สนใจติดต่อสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 17. ขอแนะนำสถาบันอีกแห่งนะครับ

  โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ก่อตั้งโดยสมาคมทิฟฟ่า และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มานานกว่า 18 ปี ซึ่งสถาบันเป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์-ชิปปิ้ง-นำเข้าส่งออก-บริษัทสายเรือ-บริษัทด้าน Air Cargo พร้อมช่วยประสานหางานให้กับบริษัทสมาชิกของสมาคมทิฟฟ่าจำนวน 208 บริษัทอย่างต่อเนื่อง หลังสำเร็จการอบรมค่ะ

  สถิติ 93% ได้งานทำหลังสำเร็จการอบรม

  คุณสมบัติผู้อบรม :
  * เรียนจบวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
  * เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จบใหม่ หรือ ผู้ว่างงาน
  * ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านนี้มาก่อน

  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ มี 2 รอบอบรม คือ
  >> ภาคปกติ อบรมทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. เหมาะสำหรับผู้ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ (จัดอบรมปีละ 6 รุ่น อบรมทฤษฎีรุ่นละ 2 เดือน และปฎิบัติ 2 เดือน)
  >> ภาคค่ำ อบรมทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. เหมาะสำหรับผู้ทำงานประจำ และต้องการจะเปลี่ยนสายงาน (จัดอบรมปีละ 2 รุ่น ทฤษฎีรุ่นละ 5-6 เดือน และปฏิบัติ 2 เดือน)

  เมื่อสำเร็จการอบรม ITBS แนะนำ และประสานงานให้เข้าทำงานกับธุรกิจต่างๆ ดังนี้ :
  • ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Services Providers)
  – ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder)
  – ตัวแทนออกของ (Customs Brokers)
  – สายการเดินเรือ (Shipping Line)
  – สายการบิน (Air Line)
  – สถานีบรรจุสินค้านอกท่า (ICD)
  • ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก (Importer & Exporter)
  • บริษัทประกันภัย (Cargo Insurance Company)
  • ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank)

  ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฐานันดร (ต้อง)

  Tel: 086-713-2193
  ID LINE: thanandon.tf
  Email: thanandon@itbsthai.com

 18. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่นที่ 3
  สถานที่เรียนที่ : สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนคราชสีมา
  เวลาเรียน :
  วันเสาร์ ⏰ 17.00-21.00 น.
  วันอาทิตย์ ⏰ 08.00-17.00 น.
  ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่
  ☎ 081-871-7997 (อ้น)
  ☎ 094-449-4124 (อาจารย์ธัญปวีณ์)

 19. Pingback: เลือกไม่ถูก 3 สาขาโลจิสติกส์ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพโลจิสติกส์ในอนาคตมีอะไรบ้าง ?

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.