เรียนโลจิสติกส์ เรียนที่ไหนดี! มีที่ไหนบ้าง ?

เรียนโลจิสติกส์ เรียนที่ไหนดี! มีที่ไหนบ้าง สำหรับเพื่อน ๆ ที่วางแผนหาเรียนต่อในสาขาโลจิสติกส์ หรือสำหรับผู้สนใจ อยากเรียนต่อสาขาโลจิสติกส์ แต่ยังคิดไม่ออกจะไป “เรียนที่ไหนดี เลือกไม่ถูก”

ที่นี่ได้รวบรวมข้อมูล รายชื่อมหาวิทยาลัย มีที่ไหนบ้างที่เปิดสอน และอยู่คณะอะไรบ้าง เพราะในปัจจุบันสาขาโลจิสติกส์ ไม่ได้อยู่ใน คณะบริหารธุรกิจเพียงอย่างเดียว 


มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยโลจิสติกส์ที่เปิดสาขาโลจิสติกส์ในประเทศไทย

 มหาวิทยาลัย สาขาวิชา

 • วิทยาเขตบางเขน
 • วิทยาเขตชลบุรี
 • วิทยาเขตขอนแก่น

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA DPU) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาวิชาการจัดการจัดการสมัยใหม่

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (ภาคปกติ)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (วันเสาร์-วันอาทิตย์)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2 ปี (เทียบโอนภาคปกติ)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2 ปี (เทียบโอน วันอาทิตย์)

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

 • หลักสูตรภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ทุกสาย) หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา
 • หลักสูตรเทียบโอน ระดับปริญญาตรี (3 ปี) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
 • หลักสูตรเทียบโอน ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี (3 ปี) ภาค เสาร์-อาทิตย์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือต้องการปริญญาใบที่สอง

คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดสอน 3 วิชาเอก

 • การจัดการโลจิสติกส์และ
 • การจัดการการคมนาคมขนส่ง
 • การจัดการสถานีและพื้นที่

และเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Department of Logistics Management)หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
 • สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Department of Air cargo Management)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ สาขาการจัดการโลจิสติกส์

คณะบริหารธุรกิจ

 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเกริก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  • หลักสูตร 4 ปี ที่ศูนย์รังสิต บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
  • หลักสูตร 5 ปี ตรี-โท ที่ท่าพระจันทร์  หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบบูรณาการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารโลจิสติกส์และปฏิบัติการ
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน)
 • มหาวิทยาลัยภาคกลาง สาขาการตลาดและโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตสะพานใหม่ , วิทยาเขตรังสิต) สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สาขาการขนส่งระหว่างประเทศ
 • สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • มหาวิทยาลัยธนบุรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

 • มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 • มหาวิทยาลัยปทุมธานี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

คณะสถิติประยุกต์ (GSAS)

 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • มหาวิทยาลัยนครพนม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะวิทยาการจัดการ

 • วิทยาเขตศรีราชา สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

 • มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์บัณฑิต

 • มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คณะนิติศาสตร์  กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์

คณะเทคโนโลยี

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 • สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ
 • สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี , วิทยาเขตสระแก้ว)

 • มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชา
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สาขาโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ กลุ่มวิชาเฉพาะการจัดการโลจิสติกส์

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดต่อและสอบถามกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันศึกษา ที่ต้องการเรียนต่อโดยตรงอีกครั้ง!