เรียนโลจิสติกส์ เรียนที่ไหนดี! มีที่ไหนบ้าง ?เรียนที่ไหนดี! มีที่ไหนบ้าง สำหรับเพื่อน ๆ ที่วางแผนหาเรียนต่อในสาขาโลจิสติกส์ หรือสำหรับผู้สนใจ อยากเรียนต่อ แต่ยังคิดไม่ออกจะไป “เรียนที่ไหนดี เลือกไม่ถูก

ที่นี่ได้รวบรวมข้อมูล รายชื่อมหาวิทยาลัย มีที่ไหนบ้างที่เปิดสอน และอยู่คณะอะไรบ้าง เพราะในปัจจุบันสาขาโลจิสติกส์ ไม่ได้อยู่ใน คณะบริหารธุรกิจเพียงอย่างเดียว 

มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยโลจิสติกส์ที่เปิดสาขาโลจิสติกส์ในประเทศไทย

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 • วิทยาเขตบางเขน
 • วิทยาเขตชลบุรี
 • วิทยาเขตขอนแก่น

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA DPU) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาวิชาการจัดการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (ภาคปกติ)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (วันเสาร์-วันอาทิตย์)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2 ปี (เทียบโอนภาคปกติ)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2 ปี (เทียบโอน วันอาทิตย์)

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

 • หลักสูตรภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ทุกสาย) หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา
 • หลักสูตรเทียบโอน ระดับปริญญาตรี (3 ปี) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
 • หลักสูตรเทียบโอน ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี (3 ปี) ภาค เสาร์-อาทิตย์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือต้องการปริญญาใบที่สอง

คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดสอน 3 วิชาเอก

 • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • การจัดการการคมนาคมขนส่ง
 • การจัดการสถานีและพื้นที่

คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Department of Management)หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
 • สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Department of Air cargo Management)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะบริหารธุรกิจ

 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเกริก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  • หลักสูตร 4 ปี ที่ศูนย์รังสิต บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
  • หลักสูตร 5 ปี ตรี-โท ที่ท่าพระจันทร์  หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบบูรณาการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารโลจิสติกส์และปฏิบัติการ
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน)
 • มหาวิทยาลัยภาคกลาง สาขาการตลาดและโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตสะพานใหม่ , วิทยาเขตรังสิต) สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สาขาการขนส่งระหว่างประเทศ
 • สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • มหาวิทยาลัยธนบุรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

 • มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 • มหาวิทยาลัยปทุมธานี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

คณะสถิติประยุกต์ (GSAS)

 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • มหาวิทยาลัยนครพนม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะวิทยาการจัดการ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

 • มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์บัณฑิต

 • มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คณะนิติศาสตร์  กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์

คณะเทคโนโลยี

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 • สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ
 • สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (5 ปี)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี , วิทยาเขตสระแก้ว)

 • มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-
 • มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สาขาโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ กลุ่มวิชาเฉพาะการจัดการโลจิสติกส์

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดต่อและสอบถามกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันศึกษา ที่ต้องการเรียนต่อโดยตรงอีกครั้ง!26 Responses

 1. TooNZaa พูดว่า:

  คุณปีโป้คะ…

  ดิชั้นคิดว่า น่าจะทำสีพื้นหลังให้สดใสกว่านี้

  แล้วก็จัดเรียงเนื้อหาให้งามๆ หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ ^^”

  คุณการ์ตูนค่ะ…

 2. ปฏิพัทธ์ พูดว่า:

  ตอนนี้ที่ ม.บูรพา เปลี่ยนเป็น คณะโลจิสติกส์แล้วครับ

 3. logisCafe' พูดว่า:

  #ปฏิพัทธ์ ขอบคุณครับ ที่แจ้งมาให้ทราบ

 4. อารดา พูดว่า:

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

  เป็นวิศวกรรมกาารจัดการและโลจิสติกส์ ค่ะ

  ปีนี้มีรุ่น ที่ ๖ แล้ว ค่ะ

  คือถ้าเรียน ก้จะเรียน Management และ ก็ Logistics ด้วย ค่ะ

  แล้วก้เรียนวิชาช่าง เหมือน วิศวกรรมอุตสาหการ
  ด้วย นะคะ

  เรียนเอกนี้ หนักค่ะ หนักมาก

 5. vjkot พูดว่า:

  ศิลคำณวนเรียนได้ป่ะครับ????

 6. palopara พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ คือตอนนี้ติดโลจิสติกส์ที่เกษตรศรีราชาค่ะ
  ดีไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

 7. nong พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  ตอนนี้ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ก็เปิด สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์แล้ว นะค่ะ

 8. Nittaya พูดว่า:

  ขอเพิ่มข้อมูลค่ะว่า
  ที่ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ เปิดโลจิสติกส์เช่นกัน
  อยู่ในคณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมบริหารธุรกิจ สาขา โลจิสติกส์และปฏิบัติการค่ะ
  เปิดในปี 2552 รุ่นที่ 1

 9. จ้าจา พูดว่า:

  ขอเพิ่มเติมหน่อยนะค่ะพอดีอยากแนะนำว่าที่เรียนต่อด้านโลจิสติกส์ที่ต่างจังหวัดก็เปิดสอนแล้วน๊ะ..แต่เป็นระดับ ปวส.เราเรียนจบจากทีนี่มาแล้ว..โดยเป็นหลักสูตรที่เป็นสาขางานการจัดการคลังสินค้าและสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์..ตอนเรียนที่นี่มีการผึกงานที่ดีมาก รับรองได้ว่าไม่มีสถานบันไหนที่ได้ผึกงานแบบนี้ลองดูน๊ะ..ที่วิทยาลัยการจัดการเหล็กและเหล็กกล้า..จ.ประจวบ

 10. sss พูดว่า:

  ผมได้ วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ อะครับ แต่มันเป็นโครงการพิเศษ ที่มหาลัยศิลปากร ดีป่าว

 11. ศิษย์เก่า พูดว่า:

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะอยู่ในคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ค่ะ ^^ อ่อ มีที่วิทยาเขตศรีราชาที่เดียวเท่านั้นนะคะ อาจารย์เป็น ดร. ทั้งหมด จบสาขาlogistics คะ

 12. Henry พูดว่า:

  การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกริก (รามอินทรา)
  กำลังเปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ สนใจ ดูได้ที่http://www.krirk.ac.th
  อาจารย์ผู้สอนจบทางด้านโลจิสติกส์โดยตรงและมีประสบการณ์จริงมาสอน

 13. parafin พูดว่า:

  ขอบคุณ สัมหรับข้อมูล ผมกำลังหาอยู้พอดี ว่า แต่ ทำสี สดๆ หน่อน นะครับ

 14. logisCafe' พูดว่า:

  ทางทีมงานเว็บ logisticafe ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลทุกๆ ที่นะครับ ^^”

 15. ... พูดว่า:

  เราจะสอบตรง ต้องสอบอใรบ้าง ?

 16. Pomrid พูดว่า:

  เรียนสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ที่มหาวิทยาลัยเกริก นะครับ ติดต่อด่วนโทรเลย 082-3049743

 17. Pomrid พูดว่า:

  เรียนที่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก ซิครับ
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( ปริญญาตรี )
  การจัดการโลจิสติกส์
  ( LOGISTICS MANAGEMENT )
  มหาวิทยาลัยเกริก
  ( Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management )
  เรียนอะไรบ้าง ในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ที่มหาวิทยาลัยเกริก
  – ศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจพื้นฐาน
  – การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  – พื้นฐานวิศวกรรมการจัดการขนส่งและจราจร วิศวกรรมโลจิสติกส์
  – เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์ ( เช่น ระบบการตรวจสอบติดตามสินค้าผ่านดาวเทียม GPS. GPRS. ,Automated System ในคลังสินค้า , ERP. , RFID-Barcode เป็นต้น )
  – การจัดการคลังสินค้า และการจัดการกระจายสินค้า ( Warehouse & DC. )
  – การพาณิชย์นาวี , การบริหารธุรกิจการบิน และการบินพลเรือน
  – การนำเข้าและส่งออก พิธีการศุลกากร ฯลฯ

  “ บัณฑิตสาขาฯนี้ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบสูง ”
  ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่จบการศึกษา
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกริก ปี 2552
  บัณฑิตได้งานทำตรงกับสายงาน คิดเป็น 97 %
  ( หลังจบการศึกษาไม่เกิน 1 เดือน และครบ 100 % หลังจบการศึกษา 2 เดือน )
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
  โทรศัพท์ 02- 552 3506 ต่อ 225 ( ในเวลาราชการ ) http://www.krirk.ac.th
  จากสิขรินทร์ พรมฤทธิ์ 511-00-6164

 18. Pakkard9 พูดว่า:

  ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ เปิดสาขาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรใหม่ ปี 2554 รายละเอียดเข้าไปดูได้ที่ http://www.mgt.psu.ac.th

 19. Earth_shindongkim พูดว่า:

  Logistics and Supply Chain Management คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลับธุรกิจบัณฑิตย์
  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี2554 สนใจติดต่อสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 20. aeaeaor พูดว่า:

  ขอแนะนำสถาบันอีกแห่งนะครับ

  โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ก่อตั้งโดยสมาคมทิฟฟ่า และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มานานกว่า 18 ปี ซึ่งสถาบันเป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์-ชิปปิ้ง-นำเข้าส่งออก-บริษัทสายเรือ-บริษัทด้าน Air Cargo พร้อมช่วยประสานหางานให้กับบริษัทสมาชิกของสมาคมทิฟฟ่าจำนวน 208 บริษัทอย่างต่อเนื่อง หลังสำเร็จการอบรมค่ะ

  สถิติ 93% ได้งานทำหลังสำเร็จการอบรม

  คุณสมบัติผู้อบรม :
  * เรียนจบวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
  * เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จบใหม่ หรือ ผู้ว่างงาน
  * ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านนี้มาก่อน

  หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ มี 2 รอบอบรม คือ
  >> ภาคปกติ อบรมทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. เหมาะสำหรับผู้ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ (จัดอบรมปีละ 6 รุ่น อบรมทฤษฎีรุ่นละ 2 เดือน และปฎิบัติ 2 เดือน)
  >> ภาคค่ำ อบรมทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. เหมาะสำหรับผู้ทำงานประจำ และต้องการจะเปลี่ยนสายงาน (จัดอบรมปีละ 2 รุ่น ทฤษฎีรุ่นละ 5-6 เดือน และปฏิบัติ 2 เดือน)

  เมื่อสำเร็จการอบรม ITBS แนะนำ และประสานงานให้เข้าทำงานกับธุรกิจต่างๆ ดังนี้ :
  • ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Services Providers)
  – ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder)
  – ตัวแทนออกของ (Customs Brokers)
  – สายการเดินเรือ (Shipping Line)
  – สายการบิน (Air Line)
  – สถานีบรรจุสินค้านอกท่า (ICD)
  • ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก (Importer & Exporter)
  • บริษัทประกันภัย (Cargo Insurance Company)
  • ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank)

  ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฐานันดร (ต้อง)

  Tel: 086-713-2193
  ID LINE: thanandon.tf
  Email: thanandon@itbsthai.com

 21. ple พูดว่า:

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่นที่ 3
  สถานที่เรียนที่ : สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนคราชสีมา
  เวลาเรียน :
  วันเสาร์ ⏰ 17.00-21.00 น.
  วันอาทิตย์ ⏰ 08.00-17.00 น.
  ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่
  ☎ 081-871-7997 (อ้น)
  ☎ 094-449-4124 (อาจารย์ธัญปวีณ์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.