fbpx

หัวใจสำคัญของ logistics และ value chain คืออะไร ?


() เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กระบวนการวางแผน การดำเนินการเพื่อควบคุมประสิทธิภาพ การไหลเวียนสินค้า หรือบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ จัดการคลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่ง ห่วงโซ่แห่งคุณค่าไปจนถึงจุดที่มีการใช้งานหรือถึงมือผู้บริโภค

 () หมายถึง เป็นกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กันและเชื่อมโยงกัน เมื่อดำเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งไปจะมีผลกระทบต่อต้นทุนหรือประสิทธิผลของกิจกรรมอื่นด้วย ในการทำงานของแต่ละกิจกรรมเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมโดยรวมของบริษัทจะเกิดประโยชน์สูงสุด แบ่งออกเป็น กิจกรรมหลัก (primary activities) และ กิจกรรมสนับสนุน (support activities)

 • กิจกรรมหลัก (primary activities) เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการผลิตสินค้าหรือบริการ การตลาด และการขนส่งสินค้าหรือบริการไปยังผู้บริโภค ประกอบด้วย 5 กิจกรรม
  • () คือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการได้รับวัตถุดิบ การขนส่ง การจัดการสินค้าคงเหลือ การแจกจ่ายวัตถุดิบ
  • Operations คือ กิจกรรมเกี่ยวกับการผลิต (พวกขั้นตอนการผลิต) การแปรรูปวัตถุดิบออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูป รวมทั้งการบรรจุสินค้า
  • (คือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดจำหน่าย กระจายสินค้า จัดเก็บ (เพื่อรอกระจาย) รวบรวม (จากฐานการผลิตเพื่อนำไปกระจายอีกที)
  • Marketing and Sales คือ กิจกรรมทางการตลาด จูงให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ เช่น การโฆษณา การทำ Branding การเลือกช่องทางการจัดจาหน่าย
  • Services คือ กิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าด้วยการให้บริการหลังการขาย เช่น การสาธิตและให้คำแนะนวิธีใช้งาน การรับประกัน
 • กิจกรรมสนับสนุน (support activities) เป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมหลัก และ สนับสนุนกิจกรรมสนับสนุนตัวอื่นๆ ให้สามารถดำเนินไปได้ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม
  •  คือ การจัดซื้อจัดหาเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมหลัก ซึ่งการจัดซื้อจัดหาที่ดีจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตสินค้า รวมถึงทำให้ได้วัตถุดิบที่ดี
  • Technology Development คือ กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี (วิจัยและพัฒนานั่นแหละ) ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ
  • Human Resource Management คือ กิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่วิเคราะห์งาน สรรหาและคัดเลือกให้ตรงความต้องการ ประเมินผล พัฒนา ฝึกอบรม ค่าตอบแทน ฯลฯ
  • Firm Infrastructure คือ โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ประกอบด้วย การบริหารจัดการภายในองค์กร บัญชี การเงิน
ที่มา : http://greedisgoods.com/

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...