9 กิจกรรม 3 มิติ 5 อุตสาหกรรม คืออะไร ? เกี่ยวข้องอะไรกับโลจิสติกส์

9 กิจกรรม 3 มิติ 5 อุตสาหกรรม เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ( Performance Index : LPI) ของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม

5 อุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น อาหาร, สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนยานยนต์ และพลาสติก

3 มิติ แบ่งออกเป็น

 • 1. มิติด้านต้นทุน ตัวชี้วัดแสดงประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อการลงทุนลดลง
 • 2. มิติด้านเวลา ตัวชี้วัดแสดงประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อระยะเวลาลดลง 
 • 3. มิติด้านความน่าเชื่อถือ ตัวชี้วัดแสดงประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อร้อยละความน่าเชื่อถือหรือมีความแม่นยำเพิ่มขึ้น

9 กิจกรรม แบ่งออกเป็น

 1. การให้บริการแก่ลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน (Customer and Support)
 2. การจัดซื้อจัดหา (Purchasing and Procurement)
 3. การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ (Logistics Communication and Order Processing)
 4. การขนส่ง ()
 5. การเลือกสถานที่ตั้งของโรงงานและคลังสินค้า (Facilities Site Selection, Warehousing and )
 6. การวางแผนหรือการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand Forecasting and Planning)
 7. การบริหารสินค้าคงคลัง ( Management)
 8. การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และการบรรจุหีบห่อ (Materials Handling and Packaging)
 9. โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)

กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์และคำอธิบาย

 1. การให้บริการแก่ลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน (Customer service and
  support service)  
  • เกี่ยวข้องด้านการตลาดโดยเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก รวมถึง การรวบรวมและการจัดการกิจกรรมทุกๆ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ด้วยการนำเสนอสินค้าที่ถูกต้องให้กับลูกค้า ในจำนวน และสภาพที่สมบูรณ์ สินค้าไม่เสียหาย ภายใต้เงื่อนไขด้านเวลาและสถานที่ โดยยึดหลักต้นทุนต่ำที่สุด
  • ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายการตลาด
 2. การจัดซื้อจัดหา
(Sourcing)  
  • เป็นการจัดซื้อวัตถุดิบหรือบริการจากภายนอก เพื่อนำมาใช้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัทนั้น ตั้งแต่การผลิต การตลาด การขาย จนถึงโลจิสติกส์ ทั้งนี้ในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบรวมหมายถึงการบริหารเสบียงหรือวัตถุดิบ (Supply Management) หรือชื่ออื่นๆ ที่รวมกิจกรรมการเลือกผู้จำหน่ายวัตถุดิบ การต่อรองราคา และการควบคุมคุณภาพของผู้จำหน่ายวัตถุดิบเข้าไว้ด้วยกัน
  • ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายจัดซื้อ
 3. การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ (Logistics communication and order processing)
  • กระบวนการสั่งซื้อเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ การตรวจสอบสถานะของคำ สั่งซื้อ การสื่อสารกับซัพพลายเออร์ รวมถึงการจัดหาวัตถุดิบเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • ผู้รับผิดชอบ ผู้จัดการโรงงาน หรือ ฝ่าย IT
 4. การขนส่ง (Transportation)
  • เป็นกิจกรรมหลักที่มีความสำคัญ สำหรับระบบโลจิสติกส์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าจากจุดการผลิตไปถึงจุดที่เกิดการบริโภค รวมถึงจุดที่ใช้กำจัดวัตถุดิบ และสินค้าด้วย โดยที่การขนส่งจะเป็นเรื่องของการเลือกรูปแบบของการขนส่ง ทั้งทางอากาศ ทางรถไฟทางเรือ หรือทางถนน การหาเส้นทางการขนส่งและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
  • ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายขนส่ง หรือ ฝ่ายคลังสินค้า
 5. การเลือกสถานที่ตั้งของโรงงานและการจัดการคลังสินค้า
(Facilities site selection, warehousing, and storage)  
  • การเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานหรือคลังสินค้าเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่จะส่งผลกระทบ ตั้งแต่ต้นทุนค่าขนส่ง ระดับการให้บริการลูกค้าและความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • ผู้รับผิดชอบ ผู้จัดการโรงงาน
 6. การวางแผนหรือการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand forecasting and planning)
  • การวางแผน หรือการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้ามีความหลากหลายการคาดการณ์ด้านการตลาดที่อาศัยข้อมูลการส่งเสริมการขายราคา คู่แข่งและปัจจัยอื่นๆ ช่วยในการพยากรณ์การคาดการณ์ด้านการผลิตจะอาศัยข้อมูลด้านยอดขายการตลาดและระดับของสินค้าคงคลัง ซึ่งด้านโลจิสติกส์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ด้วย โดยเป็นการคำนวณหาจำนวนวัตถุดิบที่ต้องสั่งซื้อจากผู้จำหน่าย จำนวนสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วและต้องทำการจัดส่ง เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอ ซึ่งในบางองค์กรโลจิสติกส์จะรวมถึง การวางแผนการผลิตด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าโลจิสติกส์มีความเกี่ยวข้องกับ การพยากรณ์ทั้งด้านการผลิตและการตลาด
  • ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายการตลาด
 7. การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory management)
  • เป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลังด้วยการรักษาระดับสินค้าไว้ให้พอเพียงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการจัดการต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ซึ่งประกอบด้วยเงินทุนที่จมอยู่ในสินค้าคงคลัง ต้นทุนการเก็บรักษาและต้นทุนสินค้าล้าสมัย (Obsolete) ต้นทุนเหล่านี้จะมีสัดส่วนอยู่ระหว่างร้อยละ 14–50 ของมูลค่าสินค้าคงคลังทั้งหมด ดังนั้นการบริหารสินค้าคงคลังจึงเป็นลักษณะของการบริหารต้นทุนการเก็บรักษาและจำนวนสินค้าคงคลัง
  • ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายคลังสินค้า
 8. การจัดการเครื่องมือขนย้ายและการบรรจุหีบห่อ 
(Material handling and packaging)  
  • เป็นงานเกี่ยวกับการคัดเลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำงาน การรับสินค้าที่สั่งซื้อรวมถึงการวางนโยบายในการซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเก่า ส่วนการบรรจุหีบห่อจะเป็นทั้งการโฆษณาตามหลักการตลาดหรือการป้องกันหรือห่อหุ้มตัวสินค้าก็ได้ รวมถึงการเก็บรักษาสินค้าตามหลักการด้านโลจิสติกส์ ในส่วนของการตลาดจะเห็นได้ว่าการบรรจุ หีบห่อนั้นสามารถนำเสนอข้อความที่สำคัญ เพื่อแจ้งให้ลูกค้ารับทราบ สร้างความสวยงามของการบรรจุหีบห่อ และช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้หันมามองสินค้าได้ สำหรับโลจิสติกส์ การบรรจุหีบห่อถือเป็นเครื่องปกป้องตัวสินค้าจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขนส่ง และมีการเปลี่ยนรูปแบบในการขนส่ง
  • ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายคลังสินค้า
 9. โลจิสติกส์ย้อนกลับ
(Reverse logistics)  
  • เป็นโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต การกระจายสินค้า หรือการบรรจุหีบห่อ ซึ่งรูปแบบของกระบวนการจะเริ่มจากการรวบรวม จัดเก็บ และขนส่งของเสียไปยังจุดที่ทำ ลายทิ้ง มีการนำกลับมาใช้ใหม่ การนำกลับมาผลิตใหม่ และการรับคืนสินค้าจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกรณีของสินค้าชำรุดเสียหาย ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่
  • ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายขนส่ง หรือฝ่ายคลังสินค้า

อ่านรายละเอียดเพิ่ม :  http://www.logistics.go.th/attachments/article/1835/LPI2557.pdf

แบบประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกณฑ์เทียบ วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภาคอุตสาหกรรม (Benchmarking) : http://thailogisticsbenchmark.com/

ที่มา : http://lpi.dpim.go.th/ , http://www.industry.go.th/ratchaburi/index.php/download/opoai-1-7/22868-1-3/file