9 กิจกรรม 3 มิติ 5 อุตสาหกรรม คืออะไร ? เกี่ยวข้องอะไรกับโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index : LPI)


9 กิจกรรม 3 มิติ 5 อุตสาหกรรม คืออะไร ? เกี่ยวข้องอะไรกับโลจิสติกส์

9 กิจกรรม 3 มิติ 5 อุตสาหกรรม เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index : LPI) ของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม

5 อุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น อาหาร, สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนยานยนต์ และพลาสติก

3 มิติ แบ่งออกเป็น

 • 1. มิติด้านต้นทุน ตัวชี้วัดแสดงประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อการลงทุนลดลง
 • 2. มิติด้านเวลา ตัวชี้วัดแสดงประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อระยะเวลาลดลง 
 • 3. มิติด้านความน่าเชื่อถือ ตัวชี้วัดแสดงประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อร้อยละความน่าเชื่อถือหรือมีความแม่นยำเพิ่มขึ้น

9 กิจกรรม แบ่งออกเป็น

 1. การให้บริการแก่ลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน (Customer Service and Support)
 2. การจัดซื้อจัดหา (Purchasing and Procurement)
 3. การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ (Logistics Communication and Order Processing)
 4. การขนส่ง ()
 5. การเลือกสถานที่ตั้งของโรงงานและคลังสินค้า (Facilities Site Selection, Warehousing and Storage)
 6. การหรือการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand Forecasting and Planning)
 7. การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management)
 8. การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และการบรรจุหีบห่อ (Materials Handling and Packaging)
 9. (Reverse Logistics)

กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์และคำอธิบาย

 1. การให้บริการแก่ลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน (Customer service and
  support service)  
  • เกี่ยวข้องด้านการตลาดโดยเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก รวมถึง การจัดเก็บ การรวบรวมและการจัดการกิจกรรมทุกๆ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ด้วยการนำเสนอสินค้าที่ถูกต้องให้กับลูกค้า ในจำนวน และสภาพที่สมบูรณ์ สินค้าไม่เสียหาย ภายใต้เงื่อนไขด้านเวลาและสถานที่ โดยยึดหลักต้นทุนต่ำที่สุด
  • ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายการตลาด
 2. การจัดซื้อจัดหา
 3. (Sourcing)  
  • เป็นการจัดซื้อวัตถุดิบหรือบริการจากภายนอก เพื่อนำมาใช้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัทนั้น ตั้งแต่การผลิต การตลาด การขาย จนถึงโลจิสติกส์ ทั้งนี้ในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบรวมหมายถึงการบริหารเสบียงหรือวัตถุดิบ (Supply Management) หรือชื่ออื่นๆ ที่รวมกิจกรรมการเลือกผู้จำหน่ายวัตถุดิบ การต่อรองราคา และการควบคุมคุณภาพของผู้จำหน่ายวัตถุดิบเข้าไว้ด้วยกัน
  • ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายจัดซื้อ
 4. การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ (Logistics communication and order processing)
  • กระบวนการสั่งซื้อเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ การตรวจสอบสถานะของคำ สั่งซื้อ การสื่อสารกับซัพพลายเออร์ รวมถึงการจัดหาวัตถุดิบเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • ผู้รับผิดชอบ ผู้จัดการโรงงาน หรือ ฝ่าย IT
 5. การขนส่ง (Transportation)
  • เป็นกิจกรรมหลักที่มีความสำคัญ สำหรับระบบโลจิสติกส์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าจากจุดการผลิตไปถึงจุดที่เกิดการบริโภค รวมถึงจุดที่ใช้กำจัดวัตถุดิบ และสินค้าด้วย โดยที่การขนส่งจะเป็นเรื่องของการเลือกรูปแบบของการขนส่ง ทั้งทางอากาศ ทางรถไฟทางเรือ หรือทางถนน การหาเส้นทางการขนส่งและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
  • ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายขนส่ง หรือ ฝ่ายคลังสินค้า
 6. การเลือกสถานที่ตั้งของโรงงานและการจัดการคลังสินค้า
 7. (Facilities site selection, warehousing, and storage)  
  • การเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานหรือคลังสินค้าเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่จะส่งผลกระทบ ตั้งแต่ต้นทุนค่าขนส่ง ระดับการให้บริการลูกค้าและความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • ผู้รับผิดชอบ ผู้จัดการโรงงาน
 8. การวางแผนหรือการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand forecasting and planning)
  • การวางแผน หรือการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้ามีความหลากหลายการคาดการณ์ด้านการตลาดที่อาศัยข้อมูลการส่งเสริมการขายราคา คู่แข่งและปัจจัยอื่นๆ ช่วยในการพยากรณ์การคาดการณ์ด้านการผลิตจะอาศัยข้อมูลด้านยอดขายการตลาดและระดับของสินค้าคงคลัง ซึ่งด้านโลจิสติกส์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ด้วย โดยเป็นการคำนวณหาจำนวนวัตถุดิบที่ต้องสั่งซื้อจากผู้จำหน่าย จำนวนสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วและต้องทำการจัดส่ง เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอ ซึ่งในบางองค์กรโลจิสติกส์จะรวมถึง การวางแผนการผลิตด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าโลจิสติกส์มีความเกี่ยวข้องกับ การพยากรณ์ทั้งด้านการผลิตและการตลาด
  • ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายการตลาด
 9. การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory management)
  • เป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลังด้วยการรักษาระดับสินค้าไว้ให้พอเพียงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการจัดการต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ซึ่งประกอบด้วยเงินทุนที่จมอยู่ในสินค้าคงคลัง ต้นทุนการเก็บรักษาและต้นทุนสินค้าล้าสมัย (Obsolete) ต้นทุนเหล่านี้จะมีสัดส่วนอยู่ระหว่างร้อยละ 14–50 ของมูลค่าสินค้าคงคลังทั้งหมด ดังนั้นการบริหารสินค้าคงคลังจึงเป็นลักษณะของการบริหารต้นทุนการเก็บรักษาและจำนวนสินค้าคงคลัง
  • ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายคลังสินค้า
 10. การจัดการเครื่องมือขนย้ายและการบรรจุหีบห่อ
 11. (Material handling and packaging)  
  • เป็นงานเกี่ยวกับการคัดเลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำงาน การรับสินค้าที่สั่งซื้อรวมถึงการวางนโยบายในการซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเก่า ส่วนการบรรจุหีบห่อจะเป็นทั้งการโฆษณาตามหลักการตลาดหรือการป้องกันหรือห่อหุ้มตัวสินค้าก็ได้ รวมถึงการเก็บรักษาสินค้าตามหลักการด้านโลจิสติกส์ ในส่วนของการตลาดจะเห็นได้ว่าการบรรจุ หีบห่อนั้นสามารถนำเสนอข้อความที่สำคัญ เพื่อแจ้งให้ลูกค้ารับทราบ สร้างความสวยงามของการบรรจุหีบห่อ และช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้หันมามองสินค้าได้ สำหรับโลจิสติกส์ การบรรจุหีบห่อถือเป็นเครื่องปกป้องตัวสินค้าจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขนส่ง และมีการเปลี่ยนรูปแบบในการขนส่ง
  • ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายคลังสินค้า
 12. โลจิสติกส์ย้อนกลับ
 13. (Reverse logistics)  
  • เป็นโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต หรือการบรรจุหีบห่อ ซึ่งรูปแบบของกระบวนการจะเริ่มจากการรวบรวม จัดเก็บ และขนส่งของเสียไปยังจุดที่ทำ ลายทิ้ง มีการนำกลับมาใช้ใหม่ การนำกลับมาผลิตใหม่ และการรับคืนสินค้าจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกรณีของสินค้าชำรุดเสียหาย ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่
  • ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายขนส่ง หรือฝ่ายคลังสินค้า

อ่านรายละเอียดเพิ่ม :  http://www.logistics.go.th/attachments/article/1835/LPI2557.pdf

แบบประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกณฑ์เทียบ วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์และ ภาคอุตสาหกรรม (Benchmarking) : http://thailogisticsbenchmark.com/

ที่มา : http://lpi.dpim.go.th/ , http://www.industry.go.th/ratchaburi/index.php/download/opoai-1-7/22868-1-3/file