เรียนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จบมาทำงานอะไร ?

  • ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง
  • ระดับบริหาร นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นักวางแผน วัตถุดิบ การผลิต หรือการกระจายสินค้า และนักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ Logistics Analyst, Material Planner, Operations Analyst, Procurement Manager, Chain Analyst, Business Process Analyst, Operations Manager
  • ประกอบธุรกิจส่วนตัว นำเข้าและส่งออก ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ตัวแทนขนส่งทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศ
  • รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
  • และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ทำงานด้านสายวิชาการ นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์