เรียนจบโลจิสติกส์ทำราชการที่ไหนบ้าง ? ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในสายงานโลจิสติกส์

 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงพาณิชย์
  • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า) – http://www.ditp.go.th/
  • กรมการค้าภายใน – http://www.dit.go.th/
  • กรมการค้าต่างประเทศ – http://www.dft.go.th/
  • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ) – http://www.dbd.go.th/
  • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ –  http://www.dtn.go.th/
  • สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ) – http://www.tpso.moc.go.th/
 • กระทรวงอุตสาหกรรม
  • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม – http://www.dip.go.th/
  • กรมโรงงานอุตสาหกรรม – http://www.diw.go.th/
  • กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (สำนักโลจิสติกส์) – http://www.logistics.go.th/
 • กระทรวงคมนาคม
  • กรมการขนส่งทางบก – http://www.dlt.go.th/
  • กรมเจ้าท่า – http://www.md.go.th/
  • กรมท่าอากาศยาน – http://www.aviation.go.th/
  • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร – http://www.otp.go.th/

ตัวอย่างรายชื่อของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องบ้างส่วนเท่านั้น!

การเปิดรับสมัครงานของหน่วยงานราชการ

 • ติดตามข่าวสารจากหน่วยงาน หรือเว็บไซต์สมัครงานที่เกี่ยวข้อง โดยปกติจะเปิดสมัครงาน ประมาณช่วงต้นปีงบประมาณช่วงเดือนตุลาคม
 • คุณสมบัติในการสมัครงานขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เปิดรับสมัคร ว่าต้องการเปิดตำแหน่งใด และต้องการวุฒิการศึกษา
 • สำหรับคนที่ศึกษา หรือจบการศึกษาในสาขาโลจิตสิกส์ สามารถสมัครงานได้ของทุกหน่วยงานราชการ โดยไม่จำเป็นต้องเป็น ต้องเป็นหน่วยงานทำงานที่เกี่ยวข้องสาขาโลจิสติกส์โดยตรงเพียงอย่างเดียว
 • หน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน คนที่ ก็สามารถสมัครในตำแหน่งอื่น ๆ ได้ เช่น ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโนบายและแผน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นต้น ตำแหน่งเหล่านี้รับเขาเปิดรับสมัครทุกสาขา
 • สิ่งสำคัญมาก ๆ ต้องศึกษารายละเอียดจากหน่วยงานราชการที่รับสมัครงาน
  • เปิดรับสมัครเมื่อไหร่ สิ้นสุดถึงวันไหน
  • สมัครออนไลน์ หรือต้องไปสมัครด้วยตนเอง เพราะมีทั้งเสียค่าสมัคร และไม่เสียค่าสมัคร แล้วแต่หน่วยงานราชการนั้น ๆ ที่เปิดสมัคร
  • สอบวันที่เท่าไหร่ ตรงกับหน่วยงานอื่น ๆ หรือไม่  (ในกรณีสมัครไว้หลายหน่วยงาน) หรือต้องเลือกหน่วยงานที่อยากสมัครสอบเข้าไปทำงานด้วย
  • เอกสารในสมัครงานมีครบยัง วุฒิการศึกษาตรงกับที่ทางหน่วยงานประกาศหรือไม่ และเอกสารอื่น ๆ

สามารถตรวจสอบคุณสมบัติตามวุฒิการศึกษาที่จบมามหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรอง สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง เกี่ยวข้องกับสาขาโลจิสติกส์ : http://e-accreditation.ocsc.go.th/acc/

Related Posts