เรียนที่ไหนบ้าง ? ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในสายงานโลจิสติกส์

ตัวอย่างรายชื่อของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องบ้างส่วนเท่านั้น!

การเปิดรับสมัครงานของหน่วยงานราชการ

 • ติดตามข่าวสารจากหน่วยงาน หรือเว็บไซต์สมัครงานที่เกี่ยวข้อง โดยปกติจะเปิดสมัครงาน ประมาณช่วงต้นปีงบประมาณช่วงเดือนตุลาคม
 • คุณสมบัติในการสมัครงานขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เปิดรับสมัคร ว่าต้องการเปิดตำแหน่งใด และต้องการวุฒิการศึกษา
 • สำหรับคนที่ศึกษา หรือจบการศึกษาในสาขาโลจิตสิกส์ สามารถสมัครงานได้ของทุกหน่วยงานราชการ โดยไม่จำเป็นต้องเป็น ต้องเป็นหน่วยงานทำงานที่เกี่ยวข้องสาขาโลจิสติกส์โดยตรงเพียงอย่างเดียว
 • หน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน คนที่สาขาโลจิสติกส์ ก็สามารถสมัครในตำแหน่งอื่น ๆ ได้ เช่น ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโนบายและแผน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นต้น ตำแหน่งเหล่านี้รับเขาเปิดรับสมัครทุกสาขา
 • สิ่งสำคัญมาก ๆ ต้องศึกษารายละเอียดจากหน่วยงานราชการที่รับสมัครงาน
  • เปิดรับสมัครเมื่อไหร่ สิ้นสุดถึงวันไหน
  • สมัครออนไลน์ หรือต้องไปสมัครด้วยตนเอง เพราะมีทั้งเสียค่าสมัคร และไม่เสียค่าสมัคร แล้วแต่หน่วยงานราชการนั้น ๆ ที่เปิดสมัคร
  • สอบวันที่เท่าไหร่ ตรงกับหน่วยงานอื่น ๆ หรือไม่  (ในกรณีสมัครไว้หลายหน่วยงาน) หรือต้องเลือกหน่วยงานที่อยากสมัครสอบเข้าไปทำงานด้วย
  • เอกสารในสมัครงานมีครบยัง วุฒิการศึกษาตรงกับที่ทางหน่วยงานประกาศหรือไม่ และเอกสารอื่น ๆ

สามารถตรวจสอบคุณสมบัติตามวุฒิการศึกษาที่จบมามหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรอง สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง เกี่ยวข้องกับสาขาโลจิสติกส์ : http://e-accreditation.ocsc.go.th/acc/