คว้ารางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย”ประจำปี 2560 จากเอออน ฮิววิท เป็นครั้งที่ 3

รางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่น” ครั้งที่ 3 ตอกย้ำความเป็นเลิศของวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ความเป็นเลิศทางผู้นำ การมีส่วนร่วมของพนักงาน และภาพลักษณ์องค์กร


ในภาพจากซ้ายไปขวา: คุณลดาวัลย์ ใจโต ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคุณชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย

กรุงเทพฯ, 25 กันยายน 2560 ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ผู้นำระดับโลกด้านการด่วนระหว่างประเทศได้รับรางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย” ประจำปี 2560 จากผลการสำรวจของบริษัท เอออน ฮิววิท บริษัทผู้ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ที่ ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งนับเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จอย่างสูงของบริษัทในด้านการพัฒนาบุคลากร ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ภาพลักษณ์องค์กรที่โดดเด่น และวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน

คณะกรรมการได้ทำการประเมินผลองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย และศึกษาว่าองค์กรเหล่านั้นสามารถเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างไร การศึกษานี้มุ่งเน้นแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (data-driven) โดยประเมินจาก 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การมีส่วนร่วมของพนักงาน, ภาพลักษณ์ขององค์กร, การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ และวัฒนธรรมที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ผลการศึกษาของเอออน ฮิววิท ประจำปี 2560 เผยว่าสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยมีคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรสูงกว่าองค์กรอื่นถึง 22 คะแนน และพนักงานในองค์กรเหล่านั้นยินดีแนะนำองค์กรของพวกเขาให้แก่ผู้ที่กำลังมองหางานสูงกว่าองค์กรอื่นถึง 30 คะแนน

ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย กล่าวว่า “ดีเอชแอลรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้เป็นครั้งที่ 3 จากเอออน ฮิววิท นับเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าบุคลากรของเรานอกจากจะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและสร้างผลประกอบการที่ดีให้กับบริษัทแล้ว ยังเป็นบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถที่หลากหลายในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัททั่วทั้งประเทศ และเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในการแข่งขันท่ามกลางในปัจจุบันและอนาคต”

“ผลการศึกษาเกี่ยวกับบุคลากรทั่วโลกประจำปี 2559 โดยวิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสัน เผยว่า กุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของพนักงานองค์กรคือ ‘ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร' ในโลกการทำงานยุคใหม่ พนักงานมีความแตกต่างและหลากหลายมากขึ้น อีกทั้งยังต้องการผู้นำที่มีประสิทธิภาพอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ที่ดีเอชแอลเราสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งของวัฒนธรรมการเป็นผู้นำ (Leadership Culture) ที่บ่มเพาะคุณสมบัติของผู้นำที่ดีให้กับบุคลากรของเรา โดยใช้หลักการ ‘Respect and Results' และ ‘Leading with Head, Heart, and Guts' คุณชนัญญารักษ์ กล่าว

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส มุ่งมั่นลงทุนในโครงการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานองค์กร ทั้งในส่วนของ Certified International Specialist (CIS) และ Certified International Manager (CIM) โดยพนักงานกว่า 100,000 คนทั่วโลกได้เข้ารับการฝึกอบรมและเสริมศักยภาพด้วยวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำงาน พนักงานได้รับการอบรมเกี่ยวกับของบริษัท ทักษะพื้นฐานด้านและการดำเนินงานระหว่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อทักษะทางวิชาชีพและการมีส่วนร่วมภายในบริษัท ทั้งสองโครงการมีบทบาทสำคัญต่อประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส

นอกจากนี้ ดีเอชแอลยังสนับสนุนให้พนักงานมีบทบาทในการกำหนดทิศทางขององค์กรผ่านแบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงาน (Employee Opinion Survey – EOS) ซึ่งจัดทำเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น และคณะผู้บริหารสามารถตอบสนองต่อความคิดเห็นดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเป็น “หนึ่งเดียว”

เมื่อปี 2556 เอออน ฮิววิทได้มอบรางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่น” แห่งเอเชียแปซิฟิกให้แก่ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ในขณะที่ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย รวมถึงดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสในอินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ ได้คว้ารางวัล ‘สุดยอดนายจ้างดีเด่น' ประจำประเทศนั้นๆ นอกจากนี้ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ยังได้รับรางวัล “Top MNC for Leaders in Southeast Asia” ประจำปี 2557 และได้รับรางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่น” ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงในประเทศจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน และไทยในปี 2558