ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “นวัตกรรมด้าน จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย” ประจำปี 2560

ขอเชิญชวนนิสิต/นักศึกษา ส่งผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เข้าร่วมการประกวด “นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย” ประจำปี 2560 เพื่อชิงโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล รวมถึงเป็นโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของนิสิต/นักศึกษาและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทย

innovation news

คุณสมบัติและเกณฑ์การสมัคร

นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ จำนวนผู้สมัครต่อทีมๆละไม่เกิน 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน

วิธีการสมัคร

 • 1. สมัครได้โดยตรง หรือ ทางไปรษณีย์ : สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • 2. สมัครทางโทรสาร : 0-2644-4355
 • 3. สมัครทางอีเมล์ : .dpim@gmail.com

หลักฐานการสมัคร

 • 1. ใบสมัครเข้าร่วมการประกวด
 • 2. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

รางวัลสำหรับการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ (จำนวน 1 รางวัล) : เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร (สนับสนุนรางวัลโดย บริษัท พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (จำนวน 1 รางวัล) : เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร (สนับสนุนรางวัลโดย บริษัท พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (จำนวน 1 รางวัล) : เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร (สนับสนุนรางวัลโดย บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด)
 • รางวัลชมเชย (จำนวน 4 รางวัล) : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร (สนับสนุนรางวัลโดย บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด)

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 14 กรกฎาคม 2560 (ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.30 น.)
 • ผู้สมัครส่งรายละเอียดผลงาน (ไม่เกิน 20 หน้า A4) มาที่สำนักโลจิสติกส์ฯ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 (เวลา 16.30 น.)
 • ประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.30 น. ทางเว็บไซต์ของสำนักโลจิสติกส์ฯ www.logistics.go.th
 •  เจ้าของผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินภายใน Industrial Logistics Conference 2017 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 – 15.00 น. (นำเสนอ 15 นาที และตอบคำถาม 15 นาที)
 • ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 – 16.30 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ – 

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2202-3617, 0-2202-3618, 0-2202-3817

โทรสาร : 0-2644-4355

อีเมล์ : logistics.dpim@gmail.com