สรุปโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงอุตสาหกรรม (Industrial Chain Efficiency Improvement)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมโดย ผอ.วัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในสรุปผลความสำเร็จ (Success Case)และพิธีปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี กล่าวรายงานสรุปผลความสำเร็จของโครงการ ณ ห้องประชุม Aurora Ballroom โรงแรมเดอะเซส จังหวัดชลบุรี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม (Industrial Efficiency Improvement) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม () ในอุตสาหกรรมภาคหรือภาคการบริการ ให้สามารถนำหลักแนวคิดการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงสถานประกอบการให้มีศักยภาพทางธุรกิจมากขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางต้นแบบในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ในอุตสาหกรรมภาคการผลิตหรือภาคการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินกิจกรรมรับสมัครและดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ อบรม สัมมนาเชิงการ กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมการสอนงาน (Coaching) ณ สถานประกอบการ รวมไปถึงกิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ช่วงเดือน มกราคม จนถึงเดือน มิถุนายน 2560 โดยขณะนี้ โครงการได้ดำเนินการมาถึงกิจกรรมสุดท้ายคือการสัมมนาผลความสำเร็จของโครงการ (Success Case) และพิธีปิดโครงการ มอบวุฒิบัตรให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์การดำเนินกิจกรรม โดยมีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การดำเนินกิจกรรมในโครงการ ทั้งสิ้น 12 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของสถานประกอบการ

โดยมีผลสัมฤทธิ์ของโครงการดังนี้ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด สามารถลดจาการดำเนินงานได้ทั้งหมด 3,483,798 บาทต่อเดือน และคิดเป็น 42,500,170 บาทต่อปี และเพิ่มรายได้เข้าสถานประกอบการได้เป็นมูลค่า 2,567,342 บาทต่อเดือน และคิดเป็น 20,680,105 บาทต่อปี

นอกจากนี้สถานประกอบการยังได้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ในการพัฒนาการดำเนินงาน การฝึกอบรม ตลอดจนประสานธุรกิจ กันอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล หัวหน้าสาขาและโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมชลบุรี
ที่มา : https://www.facebook.com/spuchonburi/posts/676156865927765