กรมส่งเสริม กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครเข้ารับรางวัล Excellent Logistics Management Award 2017 (ELMA) รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2560

ELMA 2017 Excellent Logistics Management Award 2017

ประเภทของรางวัล (Excellent Logistics Management Award 2017) ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับกลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์ แบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 สาขารางวัล ได้แก่

  • 1. สาขาผู้ให้บริ (Transportation Services) ผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ที่เกี่ยวข้องกับขนส่งสินค้าทั้ง ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
  • 2. สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการ ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือ ของ (International or Customs Brokerage Services) ผู้ประกอบการที่ให้บริการโดยการเป็นตัวกลาง ในการจัดหาเรือและการประสานงานระหว่าง บริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริบทของการส่งออก-นำเข้าผู้ใช้บริการ หรือ ตัวแทนด้านพิธีการศุลกากร
  • 3. สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า ( Services) ผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านการจัดเก็บ การบริหารสินค้าคงคลัง และการวางแผน
  • 4. สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services : 3PL) ผู้ประกอบการที่ให้บริการครอบคลุมใน กิจกรรมโลจิสติกส์ทั้ง 3 ด้านหลัก ได้แก่ กิจกรรมการขนส่งสินค้า คลังสินค้าและ การให้บริการตัวแทนในการจัดการ ขนส่งระหว่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด

  • ต้องเป็นนิติบุคคลการ จดทะเบียนกับกรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ บริการด้านโลจิสติกส์
  • จดทะเบียนนิติบุคคล มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ใน ประเทศไทย
  • ประกอบกิจการด้าน การให้บริการ โลจิสติกส์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มี สัญชาติไทยไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 51
  • ผู้สมัครที่เคยได้รับ รางวัล ELMA ใน สาขาใดสาขาหนึ่ง ติดต่อกัน 3 ครั้ง จะไม่สามารถสมัคร สาขาเดิมได้ ต้องเว้น วรรคการสมัครใน สาขานั้นเป็นเวลา 3 ปี แต่สามารถสมัครใน สาขาอื่นได้
  • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่เป็นบริษัท ที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) หรือถูก ร้องเรียนจากหน่วยต่างๆ

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้ารับรางวัล ELMA 2017 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2017
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ – https://goo.gl/57nVaw

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 กลุ่มงานส่งเสริมธุรกิจบริการ 4 (โลจิสติกส์การค้า) โทรศัพท์ : 02 256 9918 , http://www.tradelogistics.go.th/th/ , อีเมล : elmaaward@gmail.com