คําศัพท์โลจิสติกส์เบื้องต้นที่ควรรู้!

 • AEC : ASEAN Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • Supply Chain ห่วงโซ่อุปทาน
 • Upstream ต้นน้ํา
 • Middle Stream กลางน้ํา
 • Downstream ปลายน้ํา
 • Upstream Supply Chain ห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่ผู้ผลิต
 • Internal Supply Chain ห่วงโซ่อุปทานภายในกระบวนการผลิต
 • Downstream Supply Chain ห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่ลูกค้า
 • Supply Chain Management การจัดการโซ่อุปทาน
 • Material วัตถุดิบ
 • Just in Time การส่งมอบแบบทันเวลา
 • Customers Satisfaction ความพอใจแก่ลูกค้า
 • กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์
 • การขนส่ง
 • Reverse Logistics การรับสินค้าคืน หรือส่งสินคากลับ
 • Purchasing
 • Plant and Warehouse Site Selection การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า
 • Part and Support การจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆ
 • Information Management การจัดการด้านข้อมูล
 • Packaging การบรรจุหีบห่อ
 • Customer Service การบริการลูกค้า
 • Forecasting การพยากรณ์
 • Barcode รหัสแท่ง
 • Warehouse คลังสินค้า
 • Inventory สินค้าคงคลัง
 • Manufacturers ผู้ผลิต
 • Wholesales ผู้จําหน่ายรายใหญ่
 • Retail ผู้จําหน่ายรายย่อยหรือผู้ค้าปลีก
 • Customer ผู้บริโภค
 • การจัดซื้อจัดหา
 • Manufacturing การผลิต
 • Distribution การจัดจําหน่าย
 • Storage การจัดเก็บ
 • Customer Service and Support การให้บริการลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน
 • Logistics Communication and Order processing การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ
 • Inventory Management การบริหารงาน
 • Distribution Center ศูนย์กระจายสินค้า
 • Order Processing การดําเนินการตามคำสั่งของลูกค้า
 • Demand Forecasting การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า
 • Inventory Management การบริหารสินค้าคงคลัง
 • Warehousing and Storage การบริหารคลงสินค้า
 • Material Handling การขนการขนถ่ายวัสดุในการผลิต
 • Fixed Cost
 • Variable Cost ต้นทุนผันแปร
 • Back Haul Cost ต้นทุนเที่ยวกับ
 • Low Cost ต้นทุนที่ต่ำลง
 • Cost of Capital ต้นทุนทางการเงิน
 • Devalue ลดมูลค่าสินค้าเสี่อมสภาพ
 • Write-Off ค่าสูญเสียจากการตัดจาหน่าย
 • Multimodal Transport การขนส่งหลายรูปแบบ
 • Cost of Capital ต้นทุนทางการเงิน
 • chain สายโซ่แห่งคุณค่า

กิจกกรมหลักใน Value Chain

 • Inbound Logistics กิจกรรมที่เกี่ยวข้องข้องกับการได้รับ การขนส่ง การ จัดเก็บและการแจกจ่ายวัตถุดิบ
 • Operations กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหรือแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้า เป็นขั้นการผลิต
 • Outbound Logistics กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ รวบรวม จัดจำหน่ายสินค้าและบริการไปยังลูกค้า
 • Marketing and Sales กิจกรรมที่การชักจูงให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ
 • Customer Services กิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการให้บริการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า รวมถึงการบริการหลังการขาย
 • Technology Development กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ช่วยในการเพิ่มคุณค่ให้สินค้าและบริการหรือกระบวนการผลิต
 • Management กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตั้งแต่วิเคราะห์ความต้องการ สรรหา และคัดเลือกประเมินผล พัฒนา ฝึกอบรม ระบบเงินเดือนค่าจ้าง และแรงงาน
 • Firm Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ได้แก่ ระบบบัญชีระบบการเงิน การบริหารจัดการขององค์กร
 • : VA กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 • Non Value Added : NVA กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 • LEAN คือการออกแบบและการจัดการกระบวนการ, ระบบ, ทรัพยากร ทั้งหมด เพื่อให้ตั้งแต่จากผู้ จัดส่งวัตถุดิบไปสู่ผู้บริโภคอย่างเหมาะสม ทาให้ สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมในครั้งแรกที่ดาเนินการ โดยพยายามให้ เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด (Minimum Waste) หรือมีส่วนเกินที่ไม่จำเป็นน้อยน้อยที่สุด โดย ความสูญเสียดังกล่าวจะประเมินจากกิจกรรมหรือ กระบวนการทั้งหมดที่ใช้ทรัพยากรโดยไม่ก่อให้เกิดมูลคาเพิ่ม (Non-value added)ในการ ผลิต
 • product variety ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
 • Make to order ระบบการผลิตแบบตามคำสั่งซื้อ
 • Make to stock ระบบการผลิตที่ผลิตต่อครั้งเป็นปริมาณมาก
 • Storage คลังสินค้าสำหรับเก็บรักษา
 • Distribution Center คลังสินค้าสาหรับกระจายสินค้า
 • Bonded Warehouse คลังสินค้าทัณฑ์บน
 • Silo & Tank คลังสินค้าประเภทไซโลและถัง

กิจกรรมหลักของการคลังสินค้า

 • Goods Receipt การรับสินค้า
 • Identify goods การตรวจพิสูจน์ทราบ
 • Sorting goods การตรวจแยกประเภท
 • Put away การจัดเก็บสินค้า
 • Holding goods การดูแลรักษาสินค้า
 • Picking การนําออกจากที่เก็บ
 • Packaging การบรรจุ
 • Post Manufacturing Service การให้บริการหลังหารผลิต
 • Staging goods การเตรียมการจัดส่งสินค้า
 • Shipping การจัดส่ง
 • Cross-Dock Warehouse คลังสินค้าชนิดท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า
 • Modern trade ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
 • Pallet พาเลทหรือไม้รองรับสินค้า
 • Conveyor เครื่องลําเลียง
 • Crane Elevator Hoist Monorail เครื่องยกย้ายต่างๆ
 • Conveyors สายพาน
 • Auto Identification (Auto-ID) เป็นระบบการบันทึกข้อมูล บ่งชี้แสดงสถานะของสิ่งที่เราให้ความสนใจ เช่นสินค้า สัตว์ หรือแม้กระทั้งคน
 • Optical Character Recognition (OCR) ระบบนี้จะใช้ตัวอักษรพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถอ่านได้ทั้งตาเปล่า และเครื่อองอ่าน ระบบนี้ไม่เป็นที่แพร่หลายนักเพราะราคาสูง และระบบมีความซับซ้อน
 • Biometric System เป็นระบบ Auto-ID ใช้ลักษณะเฉพาะของบุคคล เช่น ลายนิ้วมือ เสียง ม่านตา
 • Smart Card เป็นระบบ Auto-ID ที่กาลังเติบโตสูงที่สุดในปัจจุบัน มีความสามารถในการเก็บรักษาข้อมูลได้มากและปลอดภัยสูงลักษณะจะเป็นการ์ดแม่เหล็กโดยการอ่านเขียนจะต้องสัมผัสกับเครื่องอ่านโดยตรงสมาร์ตการ์ดที่พบเห็นในปัจจุบัน เช่น บัตรสมาชิกต่างๆ บัตรชมภาพยนต์ ซิมการ์ดในโทรศัพท์เคลี่ยนที่
 • Barcode System เป็นระบบ Auto-ID ที่ใช้มากที่สุด ลักษณะเป็นแถบรหัสที่ประกอบด้วย แทงทึบแสง และช่องห่างระหว่างแท่ง หลักการอานจะใช้เลเซอร์สแกนลงบนบาร์โค้ดแล้วตรวจจับการสะท้อนแสงกลับซึ่งการสะท้อนจะขึ้นอยู่กับการเรียงของแท่งสีดาแล้วนาไปถอดรหัสอีกท Barcode ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีประมาณ 10 ชนิด แต่ชนิดที่นิยมใช้มากที่สุดคือมาตรฐาน EAN
 • GLN:Global Location Number เลขหมายประจาตัวตาแหน่งที่ตั้งที่ใช้ทั่วโลก
 • SSCC:Serial Shipping Container Code เลขหมายเรียงลาดับบนบรรจุภัณฑ์เพื่ออการขนส่ง
 • RSS : Reduced Space Symbology เป็นระบบสัญลักษณ์มาตรฐานที่เหมาะสมสาหรับใช้ติดผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กหรือพื้นที่จากัด เช่นผลิตภัณฑ์ยาหรือเวชภัณฑ์ต่างๆ
 • RFID: Radio-frequency Identification เป็นระบบระบุลักษณะของวัตถุด้วยคลื่นความถี่วิทยุมีลักษณะเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (RFID Tag) ที่สามารถอ่านค่าได้โดยผ่านคลื่นวิทยุจาก ระยะห่าง เพื่อตรวจ ติดตามและบันทึกข้อมูลที่ติดอยู่กับป้าย ซึ่งนําไปฝังไว้ในหรือติดอยู่กับวัตถุต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์กล่อง หรือสิ่งของใดๆ สามารถติดตามข้อมูลของวัตถุ 1 ชิ้นว่า คืออะไรผลิตที่ไหน ใครเป็นผู้ผลิต ผลิตอย่างไร ผลิดวันไหน และเมื่อไหร่ ประกอบไปด้วยชินนส่วนกี่ชิ้น และแต่ละชิ้นมาจากที่ไหน รวมทั้งตําแหน่งที่ตั้งของวัตถุนั้นๆ ในปัจจุบันว่าอยู่ส่วนใดในโลก โดย
  ไม่จําเป็นต้องอาศัยการสัมผัส (Contact-Less) หรือต้องเห็นวัตถุนั้นๆ ก่อน ทํางานโดยใช้เครื่องอ่านที่สื่อสารกับป้ายด้วยคลื่นวิทยุในการอ่านและเขียน ข้อมูล
 • Goods or Service Receipt การรับสินค้าหรือบริการ
 • Invoice ใบส่งของ