fbpx

Supply Chain และ Supply Chain Management คืออะไร ?


 คือ ห่วงโซ่อุปทาน ประกอบด้วยกระบวนการวางแผนการผลิต และกิจกรรมทางการตลาด โดยเฉพาะ Marketing Mixed (ส่วนผสมการตลาด) ที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

 • Product Concept (แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์)
 • Product Design
 • Raw Material Supply (การจัดหาวัตถุดิบ)
 • Production Process (ขบวนการเกี่ยวกับการผลิต)
 • Transport (การขนส่ง)
 • Warehouse (คลังสินค้า) และ Distributor (การกระจายสินค้า)

ส่วน Supply Chain Management คือ การบริหารห่วงโซ่อุปทาน เป็นการจัดการในส่วนของกระบวนการที่เกิดขึ้น ระหว่างผู้ผลิต (ผู้ให้บริการ) กับผู้ขายปัจจัยผลิต (ซัพพลายเออร์) เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิต อันนำไปสู่การเพิ่มผลกำไรของกิจการได้ในที่สุด โดยกระบวนการนี้จะเริ่มตั้งแต่

 • กระบวนการจัดซื้อ (Procurement)
 • การผลิต (Manufacturing)
 • การจัดเก็บ (Storage)
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
 • การจัดจำหน่าย (Distribution)
 • ตลอดจนการขนส่ง (Transportation) ซึ่งมีผลสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ตัวอย่างที่เข้าใจง่ายของ Supply Chain และ Supply Chain Management

ให้นึกถึงโซ่จักรยาน โซ่ทั้งเส้น ก็คือ Supply Chain ของจักรยานที่จะทำให้จักรยานเคลื่อนไปข้างหน้า หรือ ก็คือสิ่งที่จะขับเคลื่อนของธุรกิจนั้น ๆ ส่วนข้อต่อของโซ่แต่ละอันที่มันต่อกัน เปรียบเสมือนตัวแทนของแต่ละบุคคลหรือนิติบุคคล ที่จะทำให้โซ่นั้นขับเคลื่อนได้อย่างไหลลื่น หากข้อต่ออันไดอันหนึ่งไม่มีประสิทธิ์ภาพ ก็จะกระทบโซ่ทั้งอัน ก็จะทำให้จักรยานช้าลงหรือไม่สามารถเคลื่อนที่ได้

ดังนั้นจังเกิด Supply Chain Mamangent (การบริหารห่วงโซ่อุปทาน) ที่จะทำให้โซ่ของแต่ละองค์กรไหลลื่นที่สุด

ที่มาตัวอย่าง Supply Chain และ Supply Chain Management – https://pantip.com/topic/31903256


Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...