ความแตกต่างโลจิสติกส์ () กับ ห่วงโซ่อุปทาน ( chain)

  • โลจิสติกส์ (logistics) เป็นกระบวนการวางแผนการดำเนินการเพื่อควบคุมประสิทธิภาพการไหลเวียนสินค้า/บริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่ง ห่วงโซ่แห่งคุณค่า ไปจนถึงจุดที่มีการใช้งานหรือถึงมือผู้บริโภค เรียกอีกอย่างว่า “ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ”
  • ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) เป็นกระบวนการวางแผนการผลิต และกิจกรรมทาง ที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Product Concept (แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์) , Product Design , Raw Material Supply (การจัดหาวัตถุดิบ) , Production Process (ขบวนการเกี่ยวกับการผลิต) , Transport (ขนส่ง) , Warehouse (คลังสินค้า) และ Distributor (ศูนย์กระบวนการดังกล่าวนี้เรียกว่า “ห่วงโซ่ของการสร้างมูลค่า” หรือ “