โครงการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน (Enhancement and Encouragement of Logistics and Management Application ; )

จึงเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขนส่งด้วยระบบสารสนเทศใน ภาคการขนส่งและภาคอุตสาหกรรม ได้มีโอกาสใช้โปรแกรมที่มีความเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของตน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและลดการใช้พลังงานในการขนส่ง

รวมถึงจะมีการจัดทำระบบ Backhaul และส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายต้นแบบของผู้ประกอบการจำนวน 1 กลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางศึกษาปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ ในการลดการสินค้าเที่ยวเปล่า (Backhaul) และหาแนวทางปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น จะมีการจัดทีมที่ปรึกษาเข้าไปยังสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงาน และแนะนำวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ รวมถึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลในการดำเนินงานของผู้ประกอบการ เพื่อหามาตรการที่ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน และแนะนำให้ผู้ประกอบการทำการปรับปรุงในมาตรการต่างๆ

ซึ่งจะช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานในภาคการขนส่ง อีกทั้ง มีแนวคิดในการศึกษาข้อมูลการขนส่งสินค้าในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ

เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า (Hub & Spoke) และระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi Modal Transport) ซึ่งในอนาคตจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและลดการใช้พลังงานในสาขาขนส่งได้เป็นอย่างมาก

โปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (LTMA) ใช้งานฟรีไม่มี

ผู้ประกอบการสามารถติดต่อมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือหากมีปัญหาในการใช้งานโปรแกรม

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในช่วงวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. โทรศัพท์ 02-345-1255-56 E-Mail:meteechaiyo@gmail.com

ที่มา : http://www.thailtma.org/

Related Posts