Logistics 4.0 หรือโลจิสติกส์ไทยในยุค 4.0 คืออะไร ?


4.0 หรือโลจิสติกส์ยุค 4.0 หมายถึง การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และโดยพัฒนาการของ และ และ ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ จะให้เกิดประโยชน์และมูลค่าผลกำไรด้านธุรกิจ

และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา ลาว เมียนมา) โอกาสการพัฒนาตลาดใหม่ในประเทศ CLM ซึ่งแนวโน้มของสินค้า 5 กลุ่ม ประกอบด้วย สินค้ากลุ่มอาหารแปรรูป (Processed Food) กลุ่มสินค้าอุปโภค (Consumer Goods) กลุ่มสินค้ายารักษาโรค (Pharmaceutical Products) กลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) และ กลุ่มสินค้าพลาสติค (Primary Plastics and Products) เป็นต้น

การเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบหรือสินค้า (Sourcing) การผลิต () และการกระจายสินค้า () ไปยังผู้บริโภค


Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...