Logistics 4.0 หรือยุค 4.0 หมายถึง การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และโดยพัฒนาการของ และ Logistics 4.0 และ 4.0 ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ จะให้เกิดประโยชน์และมูลค่าผลกำไรด้านธุรกิจ

และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา ลาว เมียนมา) โอกาสการพัฒนาตลาดใหม่ในประเทศ CLM ซึ่งแนวโน้มของ 5 กลุ่ม ประกอบด้วย สินค้ากลุ่มอาหารแปรรูป (Processed Food) กลุ่มสินค้าอุปโภค (Consumer Goods) กลุ่มสินค้ายารักษาโรค (Pharmaceutical Products) กลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) และ กลุ่มสินค้าพลาสติค (Primary Plastics and Products) เป็นต้น

การเพิ่มประสิทธิภาพของ ตั้งแต่วัตถุดิบหรือสินค้า (Sourcing) การผลิต (Manufacturing) และ (Distribution) ไปยังผู้บริโภค