fbpx

Logistics 4.0 หรือโลจิสติกส์ไทยในยุค 4.0 คืออะไร ?


 หรือโลจิสติกส์ยุค 4.0 หมายถึง การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในกิจกรรมต่าง ๆ ของการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์หากมองแนวคิดของโลจิสติกส์ซึ่งถือเป็นงานบริหารจัดการความต้องการของ Demand และ Supply

การพัฒนาในยุค 4.0 จะช่วยให้ช่องว่างระหว่างโซ่อุปทานสั้นลง ผู้ผลิตสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น การพัฒนาประสิทธิภาพระหว่างโซ่อุปทานสูงขึ้น

ส่วนภาคธุรกิจการค้าต้องเข้าถึงและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยวิถีทางการตลาดเพื่อส่งผ่านคุณค่าของสินค้าสู่ผู้บริโภค สิ่งที่ต้องให้ความสนใจคือ ผู้ประกอบการไทยพร้อมที่จะเข้าสู่การแข่งขันในยุคนี้แล้วหรือไม่ เพราะหากผู้ประกอบการไทยสามารถปรับใช้แนวคิด และพัฒนาการของ และ Logistics 4.0 และ ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ จะก่อให้เกิดประโยชน์และมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ

ทั้งยังสามารถยืนหยัดแข่งขันกับคู่แข่งในเวทีโลกได้ แต่หากพิจารณาสถานะปัจจุบันของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายกลางและย่อย () พบว่ายังขาดความพร้อมในหลายด้าน เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวสำหรับการแข่งขันในโลกยุคดิจิทัล ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของตนเองให้เข้าสู่ Digital Process ดังนี้

ผู้ประกอบการควรปรับแนวคิดการทำธุรกิจ โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นทุนทางธุรกิจ (Cost) มากกว่าเป็นมูลค่าทางธุรกิจ (Value) ดังนั้นผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ โดยมองว่าการเติบโตของระบบคือการเติบโตของธุรกิจ ยกระดับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลิตเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ที่ยังมีค่าแรงถูกกว่าไทย ส่งผลให้ โมเดล จากแนวคิดธุรกิจของการใช้ไทยเป็ นฐานผลิตหลักที่มี R&D เชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานกับแหล่งผลิต และการขยายตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน

โอกาสการพัฒนาตลาดใหม่ในประเทศ CLM ซึ่งแนวโน้มของสินค้า 5 กลุ่มที่คาดว่าจะเติบโตในตลาดของ ประเทศกำลังพัฒนา ประกอบด้วย สินค้ากลุ่มอาหารแปรรูป (Processed Food) กลุ่มสินค้าอุปโภค (Consumer Goods) กลุ่มสินค้ายารักษาโรค (Pharmaceutical Products) กลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) และ กลุ่มสินค้าพลาสติค (Primary Plastics and Products) เป็นต้น

การเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบหรือสินค้า (Sourcing) การผลิต () และการกระจายสินค้า () ไปยังผู้บริโภค เป็นหัวใจสำคัญที่บริษัทผู้ประกอบการควร จะต้องวิเคราะห์และตรวจสอบตลอดห่วงโซ่อุปทาน

เช่น การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ Network Optimization เพื่อสร้างและออกแบบโครงข่ายห่วงโซ่อุปทานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารจัดการโลจิสติกส์ มีต้นทุนรวม (Total Costs) ต่ำสุด ช่วยลดต้นทุนผลิต รวมถึงลดระยะเวลาในการขนส่ง

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/639971 , http://www.ftilogistics.org/index.php/2016/07/22/iknowlogistics_22072559/ , http://www.teamgroup.co.th/downloads/articles/2016/Article-Thailand4.0.pdf

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...