fbpx

lean six sigma คืออะไร ?


Lean คือ การลดความสูญเปล่า ขบวนการทำงานที่ไม่จำเป็น หรือไม่มีคุณค่าในสายตาลูกค้า ออกไปจากกระบวนการทำงานของคุณนั่นเอง ซึ่งจะสามารถทำให้คุณมีเวลามากขึ้น ในการทำงานที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าได้มากขึ้น

ส่วน  คือ วิธีการในการลดของเสีย (Defect) ที่เกิดจากกระบวนการทำงานต่างๆ

เมื่อนำ มารวมกันนั้น เป็นเครื่องมือนำมาใช้ ในการปรับปรุงองค์กร ให้มีอย่างมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ค้นหาและกำจัดความสูญเปล่า () และปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้ผลิตของเสียออกมาในปริมาณที่น้อยที่สุด

lean six sigma เป็นแนวคิด และกลยุทธ์มารวมกันเพื่อให้องค์กรธุรกิจนั้นมีความเร็วที่ดีกว่า มีความแปรปรวนที่ลดน้อยลง และที่สำคัญที่สุดจะมีผลกระทบต่อองค์กรมากที่สุด จากแนวโน้มในอนาคตว่าแนวคิดต่าง ๆ อาจจะรวมเป็นแค่วิธีการเดียวเท่านั้น คงต้องคอยติดตามดูหัวใจหลักของ Lean Six Sigma นั้นคือ  อัตราที่เร็วที่สุดของการปรับปรุงในความพอใจของลูกค้า ต้นทุน คุณภาพ ความเร่ง และการลงทุนในทรัพย์สินลำพัง

แนวคิดของ Lean เองนั้นไม่สามารถที่จะทำให้กระบวนการอยู่ในการควบคุมเชิงสถิติได้ และแนวคิด Six Sigma เองก็ไม่สามารถปรับปรุงความเร็วของกระบวนการได้อย่างมากมายหรือลดการลงทุนได้

แต่เป็นที่รับรู้กันว่าความแปรปรวนนั้นเป็นศัตรูของธุรกิจทั้งหมด โดย Lean Six Sigma สามารถที่จะกำจัดความแปรปรวนนี้ออกไปจากกระบวนการได้ดีกว่าวิธีการอื่น ๆ ไม่ว่ากระบวนการผลิตของคุณจะกำลังประสบปัญหา ใช้เวลานานกว่าจะส่งมอบสินค้าหรือบริการได้ หรือ คุณภาพของสินค้าและบริการยังไม่ดีพอที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า สามารถนำ Lean Six Sigma ไปใช้แก้ปัญหา

แบบจำลองการแก้ไขปัญหาของ Lean Six Sigma จะประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ

 • 1. Define ระบุถึงปัญหาของกระบวนการ กำหนดคุณค่า และสร้างกระบวนการในเป็นกระบวนการลีน เน้นที่หลักการ 5 ประการของกระบวนการแบบลีน
 • 2. Measure วิธีการวัดผลโดยวัดผลการดำเนินการแบบลีน เช่น Savser และ Al Jawini (1995) วัดประสิทธิภาพของระบบการผลิตแบบลีนใน 3 ตัววัด คือ
  • 1. อัตราการลดเวลาในการทำงาน (Throughput rate)
  • 2. งานคงค้างในกระบวนการ (Work in process inventory)
  • 3. การใช้ปกระโยชน์ของสถานีงาน (Station utilization)
 • 3. Analyses ใช้เครื่องมือทางสถิติของ Six Sigma วิเคราะห์ ค้นหาและระบุกิจกรรมที่ไม่ทำให้เกิดคุณค่าในกระบวนการ สร้างแผนภาพสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping) เครื่องมือ 8 ชนิดที่มีความจำเป็นที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จ เครื่องมือเหล่านี้เป็นกลุ่มย่อยของเครื่องมือที่ความสามารถในเชิงสถิติและการจัดการที่มีมากมาย (Zink Graf และ Snee, 1999)
  • 1. Process Map
  • 2. Cause Effects Analysis
  • 3. Capability Analyses
  • 4. Hypothesis Testing
  • 5. Multi-Variable Analysis
  • 6. Designs of Experiments (DOE)
  • 7. Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)
  • 8. Control Plan
 • 4. Improve ในขั้นตอนการปรับปรุง แก้ปัญหา โดยการเลือกใช้เครื่องมือของลีน ในการกำจัดปัญหาเหล่านั้น
 • 5. Control การควบคุมกระบวนการให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมไว้ โดยการสร้างแผนตรวจสอบกระบวนการตามระยะอย่างสม่ำเสมอ
ที่มา : http://sinutthathirawit.blogspot.com/2015/02/lean-six-sigma.htmlhttps://efficiencyguru.wordpress.com/about/ , https://pantip.com/topic/32218138

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...