มารู้จัก 1PL 2PL 3PL 4PL และ 5PL แต่ละประเภท

First-party Logistics Service Provider : 1PL หมายถึง ที่เป็นผู้ทำธุรกรรมทางด้วยตนเอง เช่น ผู้ขายสินค้าเป็นผู้ขนส่งสินค้าไปให้ลูกค้าด้วยตนเอง

Second-party Logistics Service Provider : 2PL หมายถึง ลูกค้าเป็นผู้ทำธุรกรรมด้านโลจิสติกส์ หรือผู้ให้บริการการขนส่งสินค้า (การ , การขนส่งทางน้ำ หรือการ) เช่น ลูกค้าเป็นผู้ที่ไปรับสินค้าจากซัพพลายเออร์  หรือผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยตนเอง รูปแบบธุรกรรมโลจิสติกส์แบบนี้อาจมีน้อยกว่า 1PL

Logistics Service Provider: 3PL หมายถึง ผู้ให้บริการซึ่งกระทำกิจกรรมทั้งหมด บางส่วนของกิจกรรมโลจิสติกส์ เช่น บริการด้านการขนส่ง, ด้านคลังสินค้า, การกระจายสินค้า, บริการด้าน ซึ่งต้องมีการเชื่อมโยงและรับช่วงต่อการขนส่งในแต่ละโหมดของการขนส่งสินค้าจากต้นทางจนถึงจุดหมายปลายทาง

Fourth Party Logistics Service Provider: 4PL หมายถึง ผู้ให้บริการที่มีการพัฒนารูปแบบจาก 3PL โดยมีการเพิ่มการให้บริการด้าน รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และพัฒนาเครือข่ายการจัดการภายในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

Fifth Party Logistics : 5PL หมายถึง ธุรกิจที่ถูกพัฒนาเพื่อการให้บริการ E-Business Market ซึ่งเป็นผู้จัดหา 3PL และ 4PL เหล่านี้จะทำการบริหารผู้มีส่วนร่วมในโซ่อุปทาน ผ่านระบบ E-Commerce โดยเป็นกุญแจเพื่อความสำเร็จในด้านระบบสารสนเทศ ในการออกแบบและการดำเนินสร้างสรรค์ความยืดหยุ่นและคุ้มค่าสูงโซ่อุปทานทั่วโลกจะมาถึงรูปแบบมากขึ้นในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน