และที่ควรรู้

คำศัพท์ประเภทสินค้า

 • Live Animals-ANI สัตว์มีชีวิต
 • Perishables-PER ของเน่าเปื่อยได้
 • Valuable Cargo-VAL ของมีค่า
 • Human Remains-HUM ศพมนุษย์
 • Dangerous Goods สินค้าอันตราย

คำศัพท์ที่ระบุในเอกสาร

 • BAF (Bunker Adjuster Factor) ตัวปรับค่าน้ำมัน
 • ( of lading) ใบตราส่งทางเรือ
 • Surender B/L ใบตราส่งสินค้าที่ผู้รับใบตราส่ง สามารถรับใบสั่งปล่อยสินค้าที่ปลายทางได้โดยไม่ต้องใช้ใบตราส่งสินค้าต้นฉบับ
 • Shipped on Board เป็นคำที่ระบุใน B/Lมีความหมายว่าเรือสินค้าได้รับของไว้บนเรือเป็นที่เรียบร้อย
 • AWB (Air Waybill) ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ
 • CY (Container Yard) ลานตู้สินค้า
 • FCL (Full Container Load) สินค้าเต็มตู้
 • (Less Than Container Load) สินค้าไม่เต็มตู้
 • Consolidation การรวบรวมสินค้า หรือ การรวมสินค้า โดยปกติจะกระทำโดยตัวแทนของผู้ซื้อ
 • TEU (Twenty-Foot Equivalent Unit) ตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต
 • FEU  (Forty-Foot Equivalent Unit) ตู้สินค้าขนาด 40 ฟุต
 • THC (Terminal Handing Charge) ค่าใช่จ่ายที่ท่าในการเคลื่อนย้ายตู้สินค้า
 • Freight Collect ค่าระวางจ่ายเมืองปลายทาง
 • Freight Prepaid ค่าระวางจ่ายเมืองต้นทาง
 • Detention ค่าคืนตู้สินค้าที่ช้าเกินกว่ากำหนด
 • E.T.A (Estimate time of Arrival) วันที่ที่เรือจะเข้าถึงท่าปลายทาง
 • E.T.D (Estimate time of Departure)  วันที่ที่เรือจะออกจากท่าต้นทาง