() แนวคิดในการบริหารจัดการ หรือองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปราศจาก (Waste) ภาษาญี่ปุ่นเรียกความสูญเปล่าว่า ()” สามารถจัดการกับปัญหาหรือสิ่งรบกวนได้โดยการจัดให้การทำงานในองค์กรเป็นไปในทางเดียวกันและมีความสอดคล้องประสานงานกันมากกว่าที่จะส่งเสริมให้มีการแบ่งแยกเป็นหน่วยย่อย

ซิกส์ซิกมา (Six Sigma) แนวคิดไม่ได้มุ่งเพียงแค่เท่านั้น เป็นกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพ โดยการลดข้อบกพร่อง หรือความสูญเสียต่อและบริการ และมุ่งให้ความสนใจในเรื่องของการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการบริการด้วย

สรุปสาระสำคัญ

ลีน (Lean) แนวคิดในการบริหารจัดการการผลิต หรือองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปราศจากความสูญเปล่า (Waste) ภาษาญี่ปุ่นเรียกความสูญเปล่าว่า “มุดะ (Muda)” 

ซิกส์ซิกมา (Six Sigma) ก็สามารถจัดการกับสิ่งรบกวนกระบวนการผลิตและที่อย่างมีประสิทธิภาพ