7 มหาวิทยาลัยเอกชนดัง! ค่าเทอมสาขาโลจิสติกส์


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ – http://ciba.dpu.ac.th/program/logistics/

 • วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตลอดหลักสูตร 248,000 บาท
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี ภาคพิเศษ) สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตลอดหลักสูตร 258,000 บาท
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปี ภาคพิเศษ) สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตลอดหลักสูตร 146,800 บาท
 • วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ตลอดหลักสูตร 316,100 บาท

มหาวิทยาลัยศรีปทุม – https://www.spu.ac.th/fac/logistics/

 • วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ตลอดหลักสูตร 255,000 บาท และค่าอุปกรณ์ – ตำราเรียน 2,530 บาท
 • วิศวกรรมอุตสหการ (/กระบวนการอุตสหกรรม) ตลอดหลักสูตร 335,400 บาท และค่าอุปกรณ์ – ตำราเรียน 2,310  บาท

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ – https://www.bu.ac.th/

 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • ตลอดหลักสูตร ภาคปกติ 310,280 บาท
  • ตลอดหลักสูตร ภาคบ่าย 300,080 บาท

มหาวิทยาลัยรังสิต – http://rbsrsu.com

 • คณะบริหาร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
  • เรียนจบ 4 ปี : 244,000 บาท
  • เรียนจบ 3 ปีครึ่ง : 234,500 บาท
  • เรียนจบ 3 ปี : 229,500 บาท

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) – https://www.hcu.ac.th/

 • คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง ตลอดหลักสูตร 263,800 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร – http://www.mut.ac.th/

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
  • ตลอดหลักสูตร แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) 108,400 บาท
  • ตลอดหลักสูตร แผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) 100,400 บาท

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย – http://business.utcc.ac.th/

 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตลอดหลักสูตร ภาคปกติ 288,050 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ ตลอดหลักสูตร ภาคปกติ 321,150 บาท
  • หลักสูตรเทียบโอน ปวส. วิศวกรรมโลจิสติกส์ ตลอดหลักสูตร 236,750 บาท
 • วิทยาลัยนานาชาติ / International College สำหรับนักศึกษาคนไทย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ตลอดหลักสูตร 368,450 บาท

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อและสอบถามกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันศึกษาที่ต้องการเรียนต่ออีกครั้ง!


Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...