โครงการจัดทำระบบข้อมูลและตัวชี้วัดประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย

การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบข้อมูลและตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์สำหรับภาคธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ มุ่งเน้นไปที่การจัดหมวดหมู่ / แบ่งประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ การจัดทำเครื่องมือที่จะช่วยในการชี้วัดประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์

และการสำรวจข้อมูลสถานภาพและประสิทธิภาพของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย เพื่อให้ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของตน และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศสามารถใช้ข้อมูลในการเลือกใช้บริการด้านโลจิสติกส์ให้เหมาะสมกับความต้องการของตน นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องยังสามารถใช้ผลการวัดประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์

ในการจัดทำกรอบนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานของผู้ประกอบการในภาคบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทยในอนาคตต่อไป

เอกสารประกอบการสัมมนา “ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย ต้องพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างไร เพื่อให้แข่งขันได้ในระดับสากล”

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www..go.th/th/-pressrelease/news-pressrelease-2/1083-2017-02-22-09-12-20

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กลุ่มงานส่งเสริมธุรกิจบริการ 3 (โลจิสติกส์การค้า) โทรศัพท์ : (66) 2507 8430 แฟกซ์ : (66) 2547 4040-42 อีเมล์ : stl3.ditp@gmail.com

Related Posts