การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “เตรียมความพร้อมสู่การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีความเป็นเลิศ”

[สัมมนาฟรี] กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเวที ปั้นธุรกิจไทยให้เป็นเลิศด้านโลจิสติกส์

โดยมีวิทยากรชั้นนำทั้งภาควิชาการ และบริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำมาร่วมถ่ายทอดความรู้ และแนวทางการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากล ผ่านประสบการณ์การดำเนินงานจริง ครอบคลุมแนวทางการบริหารจัดการทั้ง 7 ด้าน อาทิ ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ การให้ความสำคัญกับลูกค้าและการตลาด การบริหารจัดการ การจัดการกระบวนการโลจิสติกส์

กำหนดการครอบคลุมทุกด้านเรื่องการบริหารองค์กร

 • 2 มีนาคม 08.30 – 16.30
  • บรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ และการนำองค์กร
  • บรรยายเรื่อง การและการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์และการให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์
  • เวิร์คช็อป การวางแผนและการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์และการให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์

วิทยากร

 • รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์
 • คุณพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
 • ผศ.ดร.วรินทร์ วงษ์มณี
 • 3 มีนาคม 08.30 – 16.30
  • บรรยายเรื่อง การให้ความสำคัญกับลูกค้าและการตลาด การใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่สนับสนุนกิจกรรมด้านโลจิสติกส์

วิทยากร

 • ดร.พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา
 • คุณเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาชเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด
 • 9 มีนาคม 08.30 – 16.30
  • บรรยายเรื่อง การจัดการกระบวนการโลจิสติกส์ (ด้านผู้ให้บริการคลังสินค้า)
  • บรรยายเรื่อง การจัดการกระบวนการโลจิสติกส์ (ด้านผู้ให้บริการ)

วิทยากร

 • ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย
 • ผศ.ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล
 • คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
 • ดร.สุรัตน์ จันทร์ทองปาน ผู้จัดการสินค้าผ่านแดน บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด
 • 10 มีนาคม 08.30 – 16.30
  • บรรยายเรื่อง การจัดการกระบวนการโลจิสติกส์ (ด้านผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และตัวแทนพิธีการศุลกากร)
  • บรรยายเรื่อง สมรรถนะและผลลัพธ์ทางธุรกิจ

วิทยากร

 • ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย
 • คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด
 • ผศ.ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล

โดยจัดขึ้นในวันที่ 2,3,9 และ 10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่
สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทรศัพท์ 02 256 9918 อีเมล: logisticsseminar2017@gmail.com
ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา

ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ได้ที่ https://goo.gl/r5y9KU (ปิดรับสมัคร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560)