ของ”  หรือ “  หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ให้บริการผ่านพิธีการส่งออกให้กับเจ้าของสินค้า และให้บริการต่อเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น จองระวางเรือ/เครื่องบิน รถบรรทุก เป็นต้น ซึ่งนับว่ามีส่วนสำคัญในการให้ระบบการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นไปด้วยความราบรื่น

หน้าที่ของ ดังนี้

 • 1. ตัวแทนออกของต้องแจ้งรายชื่อพนักงานหรือลูกจ้างของตนซึ่งงานเกี่ยวกับการออกของต่อกรมศุลกากร กรณีที่ตัวแทนออกของมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานหรือลูกจ้างของตนซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การออกของ ให้ตัวแทนออกของแจ้งรายชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงของบุคคลดังกล่าวให้กรมศุลกากรทราบทุกครั้ง
 • 2.ในการเป็นตัวแทนออกของต้องมีหนังสือรับรองการว่าจ้างระหว่างผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกกับตัวแทนออกของและตัวแทนออกของต้องแจ้งให้กรมศุลกากรทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และต้องเก็บรักษาหนังสือดังกล่าวไว้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานศุลกากรตามที่กฎหมายศุลกากรกำหนด
 • 3. การดำเนินงานของตัวแทนออกของให้ถือเป็นการปฏิบัติงานของตัวแทนภายใต้มาตรา 106 ถึง มาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และตัวแทนออกของต้องปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากร กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกาศและระเบียบที่กรมศุลกากรกำหนด
 • 4. ตัวแทนออกของต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณตัวแทนออกของของสมาคมที่เกี่ยวกับการออกของ ที่กรมศุลกากรรับรอง
 • 5. ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ให้พนักงานหรือลูกจ้างของตัวแทนออกของแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าพนักงานศุลกากรทุกครั้ง

คุณสมบัติของตัวแทนออกของ

 • 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • 2. เป็นสมาชิกของสมาคมที่เกี่ยวกับการออกของที่กรมศุลกากรรับรอง
 • 3. ต้องมีพนักงานหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่ผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของจากสมาคมหรือสถาบันที่กรมศุลกากรรับรองและและผ่านการทดสอบข้อสอบมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนดหรือผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากรของกรมศุลกากร
 • 4. ไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรอย่างร้ายแรง หรือถูกกรมศุลกากรเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนออกของ

อาชีพตัวแทนออกของเป็นอาชีพเฉพาะทาง แบ่งได้ 2 ระดับคือ

 • 1. ตัวแทนออกของทั่วไป คือ นิติบุคคลที่ยื่นคำร้องขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของต่อกรมศุลกากรตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 13/2549 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549
 • 2. ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ( : AEO ) คือ ตัวแทนออกของทั่วไป ที่มีความประสงค์จะยกระดับตัวเองเพื่อเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการสินค้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสู่ระดับมาตรฐานโลก โดยสามารถยื่นคำร้องขอรับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 13/2556 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรได้อนุมัติรับรองให้เป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ จะสามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วยความสะดวกรวดเร็ว และได้รับสิทธิพิเศษทางศุลกากรมากยิ่งขึ้น
อ่านเพิ่มเติมได้ที่  : คุณสมบัติของตัวแทนออกของ – กรมศุลกากร