หรือ Economic Order Quantity คืออะไร ?

นิยามของ eoq หรือ Economic Order Quantity เป็นการสั่งซื้อโดยใช้แบบจำลองปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด

เพื่อใช้เป็นทางเลือกระหว่างค่าจัดเก็บและต้นทุนการสั่งซื้อ นอกจากนั้นยังสามารถใช้ในการตัดสินใจในการพิจารณาเลือกในการลงทุนให้มีต้นทุนการสั่งซื้อต่ำสุด และสามารถลดต้นทุนทั้งระบบในต่ำสุด

ข้อสันนิษฐานในการใช้แบบจำลองปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด

  • Only one product is involved: สินค้าชนิดเดียว
  • Annual requirements known: ทราบความต้องการต่อปี
  • Demand is even throughout the year: ความต้องการสม่ำเสมอทั้งปี
  • Lead time does not vary: ทราบ Lead time ที่แน่นอน
  • Each order is received in a single delivery: สินค้าที่สั่งซื้อไปจะต้องได้รับพร้อมกันทั้งหมด
  • There are no quantity discounts: ไม่มีส่วนลดจากการสั่งซื้อ

ระบบการจัดการสินค้าคงคลังในปัจจุบันมี 2 ชนิด คือ แบบต่อเนื่อง และแบบสินค้าปลายงวด ซึ่งระบบการสั่งซื้อมีหลายตัวแบบในการคำนวณ ขึ้นกับสภาวการณ์ต่างๆ เพื่อกำหนดจำนวนที่สั่งซื้อ เวลาในการสั่งซื้อ และจุดสั่งซื้อใหม่

ที่นิยมใช้มากที่สุดคือ การสั่งแบบต่อเนื่องเมื่อสินค้าถูกใช้ และการสั่งซื้อเมื่อจำนวนสินค้าเหลือตามจำนวนที่กำหนด

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ซึ่งใช้วิเคราะห์หาขนาดที่ประหยัดสำหรับการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตแต่ละครั้ง การบริหารสินค้าคงคลัง มีวิธีได้ 3 แนวทาง คือ

วิธีปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด

  • เป็นวิธีการคำนวณหาปริมาณการสั่งซื้ออย่างง่ายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลานาน
  • ช่วยในการกำหนดปริมาณการสั่งซื้อแต่ละครั้ง
  • การคำนวณ EOQ มีต้นทุนที่สำคัญอยู่ 2 อย่าง คือ ต้นทุนการเก็บรักษา (Carrying cost) และต้นทุนการสั่งซื้อ (Ordering cost)