ความแตกต่างระหว่าง time กับ

  • Lead time หมายถึง ระยะตั้งแต่เริ่มสั่งสินค้าไปยัง การเตรียมวัตถุดิบ ตลอดจนสินค้าจนถึงสถานประกอบการของผู้ซื้อ ก็คือนับรวมเวลาทั้งหมดนั่นเอง โดยใช้หลักการบริหารแบบทันเวลา ต้องลด Lead Time ให้เหลือน้อยที่สุด และวัตถุดิบต้องมาถึงทันเวลาที่จะผลิตพอดี (just-in-time)
  • time หมายถึง ระยะเวลาในการขนส่งสินค้า เริ่มจากขนสินค้าจากโรงงานของ supplier มายังท่าเรือ หรือ สนามบิน ระยะเวลาในการเดินทางในทะเล หรืออากาศ จนมาถึงท่าของประเทศผู้ซื้อ และการขนส่งจากท่าถึงสถานประกอบการของผู้ซื้อ นับเฉพาะระยะเวลาในการขนส่งเท่านั้น