เรียนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เรียนอะไรบ้าง ต้องเรียนสายอะไร ?


เรียนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ต้องเรียนสายอะไร ? วางแผนการเรียนต่อสาขาโลจิสติกส์

แผนการเรียนต่อด้านสาขาโลจิสติกส์ในสายสามัญ เพื่อวางแผนในการเลือกแผนการเรียนในมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – 6) โดยมีสาขาโลจิตสิกต์ อาทิ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับสาขาโลจิสติกส์

 • แผนการเรียนวิทย์-คณิต มุ่งเน้นในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษา นักเรียนที่เลือกเรียนแผนการเรียนนี้ควรมีความสามารถพื้นฐานในด้านการคิดคำนวณ มีระเบียบวิธีในการคิดคำนวณ สามารถอธิบายให้เหตุผล วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เข้าใจภาษา ตีความ สื่อความหมายได้ดีตลอดจนมีความสามารถในการจินตนาการการมองเห็นทิศทางการเคลื่อนที่ของสิ่งที่เป็นนามธรรม
 • แผนการเรียนศิลป์-คณิต เน้นในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และภาษา ดังนั้นนักเรียน ที่จะเลือกแผนการเรียนนี้ ควรมีความสามารถพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษา การคิดวิเคราะห์ด้านจินตนาการพื้นที่ ระยะทาง ขนาด ทรวดทรง และด้านการจดจำรายละเอียดเป็นหลัก
 • แผนการเรียนศิลป์-ภาษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สอง ดังนั้น ผู้เรียนที่จะเลือกเรียนแผนการเรียนนี้ควรความสามารถพื้นฐานทางด้านการใช้และความเข้าใจภาษา การจดจำรายละเอียดต่าง ๆ และมีเหตุผลในการคิดวิเคราะห์
 • แผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนั้น ผู้เรียนที่เรียนแผนการเรียนนี้จึงจำเป็นต้องมีความสามารถพื้นฐานในด้านการใช้และความเข้าใจทางภาษา การจดจำสิ่งต่างๆและมีเหตุผลในการคิดวิเคราะห์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตร 4 ปี)

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
(หลักสูตร 4 ปี)

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (หลักสูตร 5 ปี)

ผู้ประสงค์ต้องการเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย สูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 2. ต้องผ่านการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ตามเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพทุกรายการ ดังนี้ ที่ รายการที่ทำการตรวจ
ที่ รายการที่ทำการตรวจ เกณฑ์มาตรฐาน
 1 ลมบ้าหมู (Epilepsy of Attacks)  ไม่มีประวัติเจ็บป่วยเฉียบพลัน
 2 โรคไต (Kidney Disease)  มีการติดเชื้อหรือไม่เคยเปลี่ยนไต
 3 กามโรค (Venereal)  ไม่มี
 4 โรคชัก (Seizures)  ไม่มี
 5 ยาเสพติด (Narcotics History)  ไม่มี
6 วัณโรค (Tuberculosis รายงานผลจากรังสีวินิจฉัยไม่พบ
 7 HTV (not compulsory)  ไม่มี
 8 ความดันโลหิตสูง (Hypertension) ความดันปกติ
9 โรคติดเชื้อในกระเพาะอาหารและลำไส้ (Gastro-Intestinal infection disease) ผลปกติจากรายงานการตรวจทางพยาธิวิทยา
 10 โรคอ้วน (Obesity) น้ำหนักและส่วนสูงอัตราเฉลี่ยต่ำกว่า 30
 11 โรคหัวใจ (Heart) ไม่มีประวัติเจ็บปวดหน้าอกเฉียบพลัน
 12 เบาหวาน (Diabetes) ไม่ใช้อินซูลินบำบัดรักษา
 13 โรคติดเชื้อทางเดินหายใจเรื้อรัง (Chronic respiratory Disorder)  ไม่มีไซนัส/หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
 14  กระดูก-กล้ามเนื้อ (Muscular – skeletal) ไม่มีการอักเสบของข้อ หรือปวดหลังอย่างรุนแรง
 15 มะเร็ง (Cancer) ตรวจวินิจฉัยไม่พบ
 16 ติดเชื้อที่ผิวหนัง (Skin disease) ปกติ
 17 โรคฟันชนิดเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาต่อการเคี้ยว และการย่อยอาหาร (Chronic dental and digestive System problems) ปกติ
18 การตรวจสายตา ระดับของการมองเห็น

 • – ไม่สวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์ ไม่ต่ ากว่า 0.1 (20/200)
 • – สวมแว่น ไม่ต่ ากว่า 0.5 (20/40)
19 การตรวจตาบอดสี ต้องมองเห็นชัดเจนครบทั้ง 4 สี คือ สีแดง/ สีเหลือง/สีเขียว/สีน้ าเงิน
 20 การได้ยินของหูทั้ง 2 ข้าง ไม่เกิน 40 เดซิเบล

3. ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามที่คณะคณะโลจิสติกส์กำหนด ดังนี้ (ให้เตรียมชุดว่ายน้ำ และชุดกีฬามาด้วย)

3.1 ว่ายน้ำระยะทาง 100 เมตร (ไม่จับเวลา แต่ถ้าไม่ผ่าน ถือว่าตกสัมภาษณ์)
3.2 วิ่งระยะทางประมาณ 1,000 เมตร
3.3 ดันพื้น
3.4 ดึงข้อราวเดี่ยว
3.5 ซิทอัพ
3.6 กระโดดหลบสิ่งกีดขวาง

หมายเหตุ : ที่ระบุว่ารับเฉพาะเพศชายนั้น เนื่องจากในหลักสูตรฯ กำหนดให้ต้องผ่านการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล กับเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศของบริษัทเอกชนเป็นเวลา 1 ปี

ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีบริษัทเจ้าของเรือรายใด รับผู้หญิงขึ้นไปทำงานบนเรือ ดังนั้น หากนิสิตไม่สามารถหาเรือฝึกได้ก็จะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้

 • ในกรณีที่จำกัดส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตรนั้น เพราะบนสะพานเดินเรือมีเครื่องมือบางชนิดที่ ติดตั้งในตำแหน่งที่สูง ดังนั้นผู้ที่จะขึ้นไปทำงานบนสะพานเดินเรือจึงจำเป็นต้องมีความสูงในระดับพอที่จะใช้เครื่องมือ เหล่านั้นได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้ที่จะขึ้นไปท างานบนสะพานเดินเรือจะต้องมีความสูงเพียงพอ ที่จะมองผ่านกระจกออกไปด้านนอกเพื่อให้มีทัศนวิสัยที่มองเห็นได้กว้างไกล หากมีความสูงไม่เพียงพอก็จะเป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
 • ในส่วนที่กำหนดว่ารับเฉพาะผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นั้น เนื่องจากเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มีรายวิชาเรียนที่ต้องอาศัยการคำนวณทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ทางฟิสิกส์ และความรู้ทางเคมี อยู่มาก ผู้ที่จะเข้าศึกษาจึงจำเป็นต้องมีพื้นฐานดังกล่าวมาก่อน จึงจะสามารถเข้าศึกษาได้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ

 • ทุกแผนการเรียน และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.80 หรือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และการค้ากับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของไทย รวมทั้งกลุ่มประเทศ อาเซียน และเอเชียตะวันออก เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ข้อมูลคณะวิศวกรรมศาสตร์โลจิสติกส์

 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ (ทุกสาย)

ข้อมูลในการรับคัดเลือกเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ และสาขาวิชาการขนส่งทางทะเล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือรับ เฉพาะเพศชายเท่านั้น

 1. ต้องเข้ารับการทดสอบพลศึกษา คือ ลุก-นั่ง (Sit Up) 60 วินาทียึดพื้นหรือดันข้อ 1 นาที วิ่งเก็บของ (วิ่งกลับตัว) 10 เมตร วิ่งระยะไกล 1,000 เมตร และว่ายน้ำ 50 เมตร
 2. ต้องเป็นผู้ที่สามารถว่ายน้ำได้
 3. จะต้องเปน็ผู้ไม่บกพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี) สัญญาเสียง (หูไม่หนวก) โรคหัวใจ โรคลมชัก และกระดูก – กล้ามเนื้อไม่มีการอักเสบของข้อหรือปวดหลังอย่างรุนแรง

สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ และสาขาวิชาการขนส่งทางทะเล

 • จะต้องเป็นผู้ไม่บกพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี) สัญญาเสียง (หูไม่หนวก)

สรุปข้อมูลแผนการเรียนต่อด้านโลจิสติกส์

 • สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) GPAX (10-20%) : 15 / GAT (%) : 30 / PAT (PAT P1 : 25% / PAT P2  : 30 %)
 • สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) GPAX (10-20%) : 15 / GAT (%) : 30 / PAT (PAT P1 : 30% / PAT P2  : 25 %)
 • สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์ (แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ) GPAX (10-20%) : 40 / GAT (%) : 40 / PAT (PAT P1 : 45%)
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) GPAX (10-20%) : 15 / GAT (%) : 30 / PAT (PAT P1 : 30% / PAT P2  : 25 %)
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี (แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ) GPAX (10-20%) : 15 / GAT (%) : 40 / PAT (PAT P1 : 45%)
 • สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจดัการโลจิสติกส์ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) GPAX (10-20%) : 15 / GAT (%) : 30 / PAT (PAT P1 : 35% / PAT P2  : 20 %)
 • สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจดัการโลจิสติกส์ (แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ) GPAX (10-20%) : 15 / GAT (%) : 40 / PAT (PAT P1 : 45%)

หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่ละปี กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางมหาวิทยาลัยที่ต้องการเรียนต่ออีกครั้ง!

ที่มาข้อมูล :

 • ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2) – http://regservice.buu.ac.th/text/12index.pdf
 • การรับเข้าศึกษาต่อผ่านทางโครงการรับตรง KU Admission  – http://d251anpwg4t4cw.cloudfront.net/static/files/60-kuad-announcement.pdf
 • ข้อมูลแผนการเรียน : http://www.ppk.ac.th/ao/GuideM3/plan.htm

1 Response

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.