หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง () สาขาวิชาโลจิสติกส์ 

ในสังกัด (สอศ.) ที่เปิดสอนด้านโลจิสติกส์ (ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2560) ดังนี้

 • วิทยาลัยพณิชยการบางนา
 • วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
 • วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
 • วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพพานทอง)
 • วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
 • วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
 • วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
 • วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
 • วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
 • วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
 • วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
 • วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 • วิทยาลัยเทคนิคยะลา
 • วิทยาลัยเทคนิคระยอง
 • วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 • วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
 • วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
 • วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อและสอบถาม กับวิทยาลัยอาชีวศึกษา ที่ต้องการเรียนต่ออีกครั้ง!