แผนการเรียน และหน่วยกิต

แผนการเรียน และหน่วยกิตตลอดทั้งหลักสูตรปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลของมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน ที่เปิดสอนคณะ / สาขาโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยแผนการเรียน จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
4 ปี138
4 ปี 135
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี4 ปี134
มหาวิทยาลัยเกริก4 ปี 132
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์4 ปี 139
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม4 ปี 130
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ4 ปี *
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น4 ปี *
มหาวิทยาลัยทักษิณ4 ปี 136
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์4 ปี 127
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ4 ปี 133
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร4 ปี *
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 ปี , 5 ปี ตรี-โท *
มหาวิทยาลัย 4 ปี (ภาคปกติ , ค่ำ) 138
มหาวิทยาลัยนครพนม 4 ปี *
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 4 ปี *
มหาวิทยาลัยปทุมธานี 4 ปี *
มหาวิทยาลัยบูรพา** 4 ปี 173 หน่วยกิต สาขาวิชา 133 หน่วยกิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชนาวี 136 หน่วยกิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ และการจัดการโลจิสติกส์ 137 หน่วยกิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 126 หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 4 ปี 129
มหาวิทยาลัยภาคกลาง 4 ปี *
มหาวิทยาลัยรังสิต4 ปี 137
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต4 ปี *
มหาวิทยาลัยรามคำแหง4 ปี 135
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ****4 ปี *
มหาวิทยาลัยศรีปทุม***4 ปี*
มหาวิทยาลัยศิลปากร****4 ปี 148
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 ปี *
มหาวิทยาลัย 4 ปี 138
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 ปี 137
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 4 ปี 138
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 4 ปี135
  • [*] ไม่ได้ระบุหน่วยกิตไว้ในเว็บไซต์คณะ , วิทยาลัย หรือสาขาโลจิสติกส์
  • [**] เป็น
  • [**] เป็นวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  • [****] เป็นคณะ

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อและสอบถาม กับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันศึกษาที่ต้องการเรียนต่ออีกครั้ง!!