หลักสูตรปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ เป็นข้อมูลรายชื่อมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน ที่เปิดสอนด้านโลจิสติกส์ มีทั้งคณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะอื่น ๆ บูรณาการนำศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ไปใช้ร่วมในการเรียนการสอนในสาขา และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกัน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะบริหารธุรกิจ

 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเกริก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  • หลักสูตร 4 ปี ที่ศูนย์รังสิต บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
  • หลักสูตร 5 ปี ตรี-โท ที่ท่าพระจันทร์  หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบบูรณาการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารโลจิสติกส์และปฏิบัติการ
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาวิชาการจัดการ
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน)
 • มหาวิทยาลัยภาคกลาง สาขาการตลาดและโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติก
 • มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตสะพานใหม่ , วิทยาเขตรังสิต) สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สาขาการขนส่งระหว่างประเทศ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 • มหาวิทยาลัยปทุมธานี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

คณะวิทยาการจัดการและ

 • มหาวิทยาลัยนครพนม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะวิทยาการจัดการ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

 • มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์บัณฑิต

 • มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คณะนิติศาสตร์  กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์

คณะเทคโนโลยี

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา *รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น

 • สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ
 • สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี , วิทยาเขตสระแก้ว)

 • มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชา
 •  สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สาขาโลจิสติกส์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ กลุ่มวิชาเฉพาะการจัดการโลจิสติกส์

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี ภาคพิเศษ) สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปี ภาคพิเศษ) สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)

 • สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยศรีปทุม

 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • วิทยาเขตบางเขน
  • วิทยาเขตชลบุรี
  • วิทยาเขตขอนแก่น

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดต่อและสอบถามกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันศึกษา ที่ต้องการเรียนต่อโดยตรงอีกครั้ง!