เรียนที่ไหนดี ? มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ที่เปิดสาขาโลจิสติกส์ หลักสูตรปริญญตรี

คณะวิทยาการจัดการ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สาขาวิชาการตลาด และการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สาขาวิศกรรมโลจิสติกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ปริญญาตรี (ภาคปกติ)
   • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
   • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
   • แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
   • แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
   • แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ
   • แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
   • แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
  • ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
   • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษเรียนวันอาทิตย์)
   • โครงการความร่วมมือ Mini MBA in Transportation Management
   • โครงการความร่วมมือกับ TIFFA
   • โครงการความร่วมมือกับบริษัท Double A (Conference)

10 Comments

 1. Pingback: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่เปิดสาขาโลจิสติกส์ หลักสูตรปริญญตรี

 2. Pingback: หลักสูตรปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์มีที่ไหนบ้าง (ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2560)

 3. Pingback: เราเหมาะสมสำหรับการเรียนต่อสายด้านโลจิสติกส์ (Logistics) หรือไม่ ?

 4. Pingback: เจอแล้ว!! ที่ไหนบ้างเปิดสอนโลจิสติกส์ (logistics)

 5. Pingback: เรียนโลจิสติกส์ ต้องเรียนสายอะไร ? | logistiCafe.com

 6. Pingback: เรียนโลจิสติกส์ จบมาทำงานอะไร ? | logistiCafe.com

 7. Pingback: เตรียมตัวทำงานในสายอาชีพโลจิสติกส์ | logistiCafe.com

 8. Pingback: แผนการเรียน และหน่วยกิต หลักสูตรปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ (ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2560) | logistiCafe.c

 9. Pingback: ทำไมต้องเรียนสาขาโลจิสติกส์ ? | logisticsCafe.com

 10. Pingback: ทำไมต้องเรียนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน ?

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.