มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ที่เปิดสาขาโลจิสติกส์ หลักสูตรปริญญตรี

คณะวิทยาการจัดการ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สาขา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สาขาวิชาการจัดการ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สาขาวิชา และการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สาขาวิชา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สาขาวิศกรรมโลจิสติกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาวิชาเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

  • ปริญญาตรี (ภาคปกติ)
   • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
   • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
   • แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
   • แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
   • แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ
   • แขนงวิชาการจัดการการ
   • แขนงวิชาการจัดการสินค้าทางอากาศ
  • ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
   • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษเรียนวันอาทิตย์)
   • โครงการความร่วมมือ Mini MBA in Transportation
   • โครงการความร่วมมือกับ TIFFA
   • โครงการความร่วมมือกับบริษัท Double A (Conference)