วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้อมูลสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)

 

ชื่อคณะ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ชื่อสาขา
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
รายละเอียดหลักสูตร พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ ระหว่างศึกษามีการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิ การเสริมสร้างความเข้าใจแบบบูรณาการด้วยเกมส์ด้านโลจิสติกส์ การอบรมเสริมความรู้ใหม่ๆ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญชั้นนำ สาขาวิชาได้ทำการแบ่งกลุ่มวิชาเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญให้เกิดขึ้นกับนักศึกษามากยิ่งขึ้น ได้แก่

  1. กลุ่มวิชาการขนส่ง
  2. กลุ่มวิชาคลังสินค้า
  3. กลุ่มวิชาการผลิต

นอกจากนี้ทางสาขาได้มีความร่วมมือกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยในด้านการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและการเน้นสร้างความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียน

แผนการศึกษา
คุณสมบัติ หลักสูตร 4 ปี (สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.) และหลักสูตร 4 ปี (สำหรับผู้จบปวส. เทียบโอน เรียนต่อ 2 ปี)
ค่าเทอม ตลอดหลักสูตรปกติ 250,200 บาท
ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
จุดเด่น สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็น 1 ใน 5 สาขาวิชาที่ขาดแคลนของชาติในปัจจุบัน และกองทุนเงินให้กู้ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) พร้อมให้กู้ในปีการศึกษา 2551 เพราะรัฐได้เล็งเห็นว่าการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นสายงานที่จะมีความสำคัญต่อการแข่งขันในอนาคต ช่วยให้ประเทศชาติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นการบูรณาการความรู้ของศาสตร์เชิงวิชาการต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้เกิดการเชื่อมโยงของธุรกิจ และสร้างให้บุคลากรเกิดแนวคิดเชิงระบบ กล่าวคือ ไม่ได้พิจารณาเพียงแค่แผนก หรือหน่วยงาน หรือองค์กรหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาทั่วทั้งองค์กร ไปตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจในทุกๆ ส่วน และต้องคำนึงถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ด้วย (ตั่งแต่เริ่มผลิตสินค้า จนถึงสินค้าหมดอายุ และการทำลายสินค้า) ส่งผลให้เกิดผลลัพทธ์ทางด้าน ต้นทุน เวลาที่เหมาะสม และคุณภาพของสินค้าที่ลูกค้าต้องการ

งานของโลจิสติกส์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ

 1. กิจกรรมการเคลื่อนย้าย ประกอบด้วย การขนส่ง การเคลื่อนย้ายของข้อมูลข่าวสาร เช่น ความต้องการของลูกค้า การเคลื่อนย้ายของเงินทุน เป็นต้น
 2. กิจกรรมการจัดเก็บและควบคุมสินค้า ประกอบด้วย การจัดซื้อ-จัดหา การจัดการคลังสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง
 3. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้า ประกอบด้วย ศูนย์กระจายสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การส่งมอบสินค้า
ทุนการศึกษา กรอ./กยศ.
 สถานที่เรียน 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
Facebook Fan Page : fb/CLS.SPU/

แจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่ : logisticafe@gmail.com

1 Response

 1. 13 พฤศจิกายน 2559

  […] มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาวิชาการจัดก… […]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.