ข้อมูล สาขาวิชา ( Department)

BU Business logo

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ชื่อคณะคณะบริหารธุรกิจ (School of Business Administration)
ชื่อสาขาสาขาวิชา ()
ชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) Bachelor of Business Administration ()
แผนการศึกษา135 หน่วยกิต (วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน 54 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 15 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต)
คุณสมบัติม.6 ทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์ ปวช. หรือเทียบเท่า
ประมาณ 43,580 บาท/ ตลอดหลักสูตร 310,280 บาท
ระยะเวลาการศึกษา4 ปี
ทุนการศึกษากรอ./กยศ.
 สถานที่เรียนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
อาคาร A7 9/1 หมู่ 5 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02 – 902 – 0299 ต่อ 2604
โทรสาร 02 – 902 – 0299 ต่อ 2337
เว็บไซต์ : http://ba.bu.ac.th/
Fan Page : fb/BUBusiness