ข้อมูลคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management Department)

ข้อมูลสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ชื่อคณะคณะบริหารธุรกิจ (School of Business Administration)
ชื่อสาขาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management Department)
ชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) Bachelor of Business Administration (Logistics Management)
แผนการศึกษา135 หน่วยกิต (วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน 54 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 15 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต)
คุณสมบัติม.6 ทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์ ปวช. หรือเทียบเท่า
ค่าเทอมประมาณ 43,580 บาท/ ตลอดหลักสูตร 310,280 บาท
ระยะเวลาการศึกษา4 ปี
ทุนการศึกษากรอ./กยศ.
 สถานที่เรียนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
อาคาร A7 9/1 หมู่ 5 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 02 – 902 – 0299 ต่อ 2604
โทรสาร 02 – 902 – 0299 ต่อ 2337
เว็บไซต์ : http://ba.bu.ac.th/
Facebook Fan Page : fb/BUBusiness