มาความพร้อมเบื้องต้นสำหรับคนอยากเรียนต่อในสายด้าน ()

  1. เราเป็นคนชอบและจัดการอย่างเป็นระบบ หรือไม่ ?
  2. เราเป็นคนชอบคิดวิเคราะห์ ช่างสังเกต จดจำ ละเอียดรอบคอบ หรือไม่ ?
  3. เราเป็นคนสนใจติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจ หรือไม่ ?
  4. เราเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีจิตวิทยาในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น หรือไม่ ?
  5. เราเป็นคนมีทักษะภาษาต่างประเทศ หรือไม่ ?
  6. เราเป็นคนพร้อมรับการเรียนสิ่งใหม่ตลอดเวลา หรือไม่ ?

ถ้า “ใช่” ข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่า เราพร้อมและเหมาะสมกับการเรียนในสายด้านโลจิสติกส์!


หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดต่อและสอบถามกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันศึกษา ที่ต้องการเรียนต่อโดยตรงอีกครั้ง!