เทกอง หรือ () หมายถึง สินค้าทั่วไปที่ไม่สามารถจัดก็บเป็นหีบห่อได้ ซึ่งประกอบด้วย () และ () เป็นสินค้าที่คราวละมากๆ โดยไม่มีภาชนะบรรจุสินค้า

ใช้วิธีขนส่งโดยเทสินค้าลงในระวางเรือใหญ่ เช่นปุ๋ย มันสำปะหลัง ข้าวน้ำตาล ถ่านหิน หิน ทราย ก้อนกรวด เศษเหล็ก น้ำมันปิโตรเลียม

โดยทั่วไป ทำการบรรทุกขนถ่ายโดยเรือแบบดั้งเดิม (Conventional type) ซึ่งไม่ใช่ สายการเดินเรือประจำ สินค้าเทกองนับเป็นสินค้าที่มีปริมาณทั่วโลกมากที่สุด สินค้าเทกอง โดยทั่วไป จะถูกแบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ

  • แร่เหล็ก (Iron ore) และสินแร่ (Ore Concentrates)
  • เมล็ดพืช (Grain)
  • ถ่านหิน (Coal)
  • ฟอสเฟต (Phospate)
  • บ็อกไซด์และอลูมินา (Bauxite & Alumina)