แนวทางเพื่อหาวิธีลดต้นทุนการผลิต

 • ความรวดเร็วในการส่งมอบ (Speed Delivery)
 • การไหลลื่นของสินค้า (Physical Flow)
 • การไหลลื่นของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow)
 • การสร้างมูลค่าเพิ่ม () ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาด (Market Demand)
 • ลดต้นทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการเกี่ยวกับสินค้าและการดูแลและขนส่งสินค้า (Cargoes Handling & Carriage )
 • เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของการแข่งขัน (Core Competitiveness)

กิจกรรมที่สำคัญของ

 • 1. Order /Customer service คือ การจัดการการรับหรือส่งสินค้า และ การบริการลูกค้า
 • 2. คือ การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า
 • 3. Material handling คือ การขนถ่ายวัสดุภายในโรงงาน หรือ ใน
 • 4. Transportations/Mode of transportations (Domestic & International) คือ การขนส่งสินค้าระหว่างสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 • 5. (Layout, locations, control technology/equipment, facility) คือ การจัดการคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการวางผังสินค้า หรือ สถานที่ ที่จะตั้งคลังสินค้า
 • 6. Inventory control systems (Qty)/ material management คือ ระบบในการบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนหรือกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 7. Supplier management/material management คือ การบริหารจัดการผู้ผลิตวัตถุดิบให้เรา(Supplier) เพื่อให้ได้ วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และ เพียงพอต่อความต้องการในเวลาที่เหมาะสม
 • 8. center/distribution hub คือ การกำหนดแหล่งที่ตั้งในการกระจายสินค้า เพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
 • 9. Manufacturing/production control คือ ระบบควบคุมการผลิต

โดยเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายในการส่งมอบแบบทันเวลา (just in time) และเพื่อลดต้นทุน โดยมุ่งให้เกิดความพอใจแก่ลูกค้า (Customers Satisfaction) และส่งเสริมเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ ทั้งนี้ กระบวนการต่างๆของระบบ Logistics จะต้องมีลักษณะปฏิสัมพันธ์ที่สอดคล้องประสานกัน ในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน”

Related Posts