fbpx

สินค้าคงคลังสำรองหรือสินค้ากันชน (Safety Stock/Buffer Stock) คืออะไร ?


สินค้าคงคลังสำรองหรือสินค้ากันชน ( / หมายถึง สินค้าสำรองช่วงเวลาสั้นๆ หรือสินค้าส่วนเกินเผื่อขาด เป็นสินค้าคงคลังสำรอง ที่มีไว้เพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างหรือความแปรผันของกำลังการผลิตกระบวนการ ที่ต่อเนื่องกันอันเป็นจุดที่เป็นกระบวนการคอขวด () ของกระบวนการผลิต

เป็นวัสดุหรือสินค้าจำนวนหนึ่งที่เก็บไว้เกินจำนวนวัสดุ หรือสินค้าที่เก็บไว้ตามรอบปกติเนื่องจากความไม่แน่นอนในความต้องการ ซึ่งปริมาณวัสดุคงคลังโดยเฉลี่ยจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของปริมาณ การสั่งซื้อตามปกติบวกกับปริมาณวัสดุหรือสินค้าปลอดภัย

จะช่วยให้กระบวนการที่เป็นคอขวดนี้ทำการผลิตเต็มกำลัง เพื่อสำรองผลผลิตสำหรับป้อนให้กระบวนการถัดไปอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการสำรองในรูป “Buffer Stock” 

ที่มา : http://www.tanitsorat.com/file/002-TNT-2553.ppt , http://www.agriman.doae.go.th/home/news2/Logistics/Binder%204.pdf , http://www.logistics.go.th/index.php/2013-03-24-17-03-35/2013-03-24-17-15-67/2278-buffer-stock


Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...