ประเภทของคงคลัง ในเส้นทางของระบบลอจิสติกส์ ( Pipeline) ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานในลักษณะต่าง ๆ มี 5 ประเภทหลัก คือ

  • 1. สินค้าคงคลังเพื่อรองรับความต้องการตามวัฎจักร และความต้องการในช่วงเวลาปกติ (Cycle/Regular ) เป็นการสำรองสินค้า เพื่อรองรับความต้องการในช่วงเวลาหนึ่ง ให้พอเพียงวกับความต้องการของลูกค้าจนจะถึงเวลาที่จะได้รับสินค้าอีกครั้ง
  • 2. สินค้าที่อยู่ระหว่าง (In-transit) ซึ่งอยู่ในระยะต่าง ๆ ของเส้นทางการ จากผู้จัดส่งวัตถุดิบมายังโรงงานผลิตและในอีกมุมหนึ่งจากการขนส่งจากโรงงานไปยังลูกค้า ซึ่งเราเรียกรวมสถานะต่าง ๆ ตลอดเส้นทางดังกล่าว เรียกว่า Logistics Pipeline
  • 3. สินค้าที่อย่าในระหว่างกระบวนภายในโรงงาน (Work-)
  • 4. สินค้าคงคลังสำรอง (Safety Stock) เป็นสินค้าคงคลงสำรองที่มีไว้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความแปรเปลี่ยนไปในการจัดส่งจากผู้จัดส่งวัตถุดิบหรือความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้า
  • 5. สินค้าคงคลังสำรองเพิ่มเติม สำหรับกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน (Buffer Stock) เป็นสินค้าคงคลังสำรอง ที่มีไว้เพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างหรือความแปรผันของกำลังการผลิตกระบวนการ ที่ต่อเนื่องกันอันเป็นจุดที่เป็นของกระบวนการผลิต ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการที่เป็นคอขวดนี้ทำการผลิตเต็มกำลัง เพื่อสำรองผลผลิตสำหรับป้อนให้กระบวนการถัดไปอย่างต่อเนื่อง โดยอาศับการสำรองในรูป Buffer Stock