หลักการของ 4 หรือ 4 ศูนย์ คือ หลักการของการไม่ให้มี ไม่ให้เกิดในสิ่งที่ไม่ต้องการ

1. Zero Defect (ของเสียเป็นศูนย์) คือ การไม่ให้มีของเสียเลยในกระบวน เพราะมีของเสียแล้วต้องเสียเวลาในการซ่อมแซมส่วนที่เสีย หรือต้องทำใหม่ และวัตถุดิบก็ต้องสิ้นเปลืองตามไปด้วย ดังนั้นเราจึงไม่ให้มีของเสียของวัตถุดิบเกิดขึ้นด้วย เพราะหากมีการทำงานบกพร่องหรือมีของเสียมาก ต้องมีเพิ่มขึ้น

2. Zero Delay (การรอเป็นศูนย์) ในการรออะไรอย่างหนึ่ง หรือรอใครสักคนหนึ่งนั้นเป็นการเสียเวลาและสูญเปล่าอย่างเห็นได้ชัด และเมื่อมาพิจารณาใน

3. (พัสดุคงคลังต้องเป็นศูนย์) ในหลักของการให้พัสดุคงคลังเป็นศูนย์นี้ต้องทราบก่อนว่าในระบบการผลิตจะมีพัสดุคงคลังอยู่ 3 ลักษณะคือ

  • วัตถุดิบ (Raw Material)
  • งานระหว่างทำ (WIP : )
  • และสำเร็จรูปเพื่อรอจำหน่าย (FGI : Finished Good Inventory)

4. Zero Accident (อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์) คือ การไม่ให้มีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นเลย เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุย่อมทำให้เกิดความสูญเสียต่าง ๆ แก่องค์การ

สำหรับคำว่า “ศูนย์” ทั้ง 4 ศูนย์เป็นคำอุดมคติ คือ ไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้

วัตถุประสงค์ คือ ทำให้ทั้ง 4 สิ่งนั้นมีค่าน้อยที่สุดจนเข้าใกล้ศูนย์ และยังคงตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้ดีอยู่