Bottleneck Process (กระบวนการคอขวด) หมายถึง กระบวนการที่จำกัดผลผลิตของทั้งระบบ อีกนัยหนึ่งก็คือ กระบวนการที่มีรอบเวลาช้าที่สุด หรือกำลังการผลิตต่ำที่สุด เป็นปัจจัยของการบวนการที่ส่งผลต่อการวางแผนในการส่งลูกค้า ทำให้เกิดเวลาสูญเปล่าหรือว่างงาน (ldle time) หรือเกิดงานสะสม Work in Process (WIP)

การแก้ปัญหากระบวนการคอขวด เช่น การแบ่งย่อยการบวนการเพื่อลดระยะเวลาการทำงาน, การปรับระยะทางหรือความร็วสายพานให้เหมาะสม, การปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานเป็นแบบคู่ขนาน

Related Posts