ซิกซ์ซิกมา () หมายถึง วิธีการทางสถิติที่เป็นระบบ (Systematic) เพื่อลดความผันแปร (Variation) ในกระบวนการผลิต (Process) และผลิตภัณฑ์ (Product) โดยมุ่งหวังคุณภาพที่เป็นเลิศ เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไร โดยต้นทุนที่ซิกซ์ซิกมาให้ความสนใจก็คือ ต้นทุนคุณภาพ (Cost of Quality)

ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นการประสมประสานกันของสุดยอดเทคนิคต่างๆในอดีต เช่น เทคนิคทางด้านสถิติ เทคนิคในการจัดการสมัยใหม่ เป็นต้น และแนวคิดด้านการบริหารใหม่ๆที่กำลังมาแรง เช่น ดัชนีวัดผลงาน ( KPI หรือ BSC )แต่ก็ยังไม่ทิ้งเทคนิคพื้นฐานเดิมๆคือ PDCA

เป็นกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพ โดยการลดข้อบกพร่อง หรือความสูญเสียต่อสินค้าและบริการ คุณภาพในความหมายของทฤษฎีนี้ จะเกิดขึ้นได้ เมื่อมีการลดข้อบกพร่องหรือลดต้นทุนโดยอาศัยวิธีการทางสถิติ ในรูปแบบ การกระจายแนวโน้มออกจากมาตรฐานกลาง Six Sigma ประกอบด้วย 3 อย่าง คือ

  • การวัดในเชิงสถิติ
  • กลยุทธ์ทางการดำเนินการ
  • ปรัชญา หรือแนวความคิด

Related Posts