ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Centers) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าต้องมีการจัดประเภทสินค้าเพื่อกระจายไปในขั้นต่อไป หน้าที่ในการจัดประเภทสินค้ามี 4 ขั้นตอนด้วยกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าใน ( Chain) ได้แก่

  • การแยกประเภทสินค้าที่แตกต่างกันไว้ในประเภทเดียวกัน
  • นำสินค้าที่ได้แยกไว้นั้นมารวมเข้าด้วยกัน
  • แบ่งสินค้าที่ได้รวมไว้ออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ
  • สร้างความหลากหลายแก่สินค้าในกลุ่มย่อย ๆ นั้น เพื่อลำเลียงไปยังร้านค้าปลีก

เนื่องจากกระบวนและการบริโภคไม่ตรงกัน ดังนั้นคลังสินค้าจึงเป็นสิ่งจำเป็นและในบางครั้งเป็นเพราะว่าการซื้อสินค้าเป็นปริมาณมากเพื่อกักตุนไว้ในยามขาดแคลน


คลังสินค้า (Warehouses) หน้าที่ในการเก็บสินค้าในแต่ละช่วงของระยะเวลาที่แตกต่างกันระหว่างจุดที่ทำการผลิตไปยังช่องทางการค้าปลีกหรือค้าส่ง การวิเคราะห์สินค้าคงเหลือสามารถช่วยให้ผู้ค้าปลีกแต่ละรายกำหนดได้ว่าควรเก็บสินค้าไว้ในคลังหรือไม่

นอกจากนี้การวิเคราะห์ยังแสดงให้เห็นว่าถ้าสินค้าถูกเก็บไว้ที่โรงงานที่ทำการผลิตเท่านั้นอาจจะส่งผลต่อระดับการที่ไม่เหมาะสม เพราะอาจใช้เวลานานเกินไปในการให้ลูกค้า ดังนั้นการเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้าจะช่วยในเรื่องของการประหยัด

Related Posts